امتیاز‌های مهنا بهشتی

بازدید
١٦
امتیاز کل
٤٧٢
کل مدال ها
٦
طلا
٠
نقره
١
برنز
٥
٥٠
×
١٠
=
٥٠٠
١٤
×
=
-٢٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٧٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٤
×
١٠
=
٤٤٠
١٤
×
=
-٢٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤١٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠