علیرضا عسکری

علیرضا عسکری علیرضا عسکری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunerringly١٤:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٨بدون خطاگزارش
41 | 0
array٢٢:٠٨ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧لیست , مجموعهگزارش
239 | 0
gear٠٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧اسباب و لوازمگزارش
32 | 1
top mainly١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥مهمترین چیز گزارش
0 | 0
in like١٦:١٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥به احتمال در . . .گزارش
5 | 0
attend١٥:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥برگذار شدن گزارش
78 | 9
subject to١٥:٣٧ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥مشمول بودن Images may be subject to copyright تصاویر ممکن است مشمول حق تکثیر شوند.گزارش
64 | 1
produce١١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢٣تره بار - محصولات مزرعهگزارش
55 | 4
taken care of٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٣/٢١ترتیب انجامش داده شده. Organizedگزارش
32 | 1
overtime١٨:٤٩ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣به مرورگزارش
152 | 2
loaded with١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣مملو از . . .گزارش
9 | 0
heap of١٢:٢٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣تلی ازگزارش
5 | 0
gear١٢:١٢ - ١٣٩٧/٠٣/٠٣لباس یا تجهیزات مخصوص فعالیت خاص - لباس ماهی گیری fishing or camping gearگزارش
76 | 2
end up١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠٣/٠٢به سر بردن - مستقر شدنگزارش
60 | 2
mortgage١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠1 - وام مسکن 2 - در رهن یا وثیقه گذاشتن چیزی برای دریافت وام یا پولگزارش
122 | 1
local treasure١٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٢/٢٧A Local Treasure is a locally - owned business or organization that has brought something special into your life. It could be your favorite ice cream ... گزارش
0 | 1
fall on١٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣رخ دادن اتفاقی در یک لحظه خاص زمانی ( تولد , روز عید و. . . ) مثال : My birthday falls on a Thursday this week گزارش
25 | 0
on our part١٨:٥٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٣از طرف ماگزارش
2 | 0
undergo٢١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢زیر بار رفتن , متقبل شدنگزارش
30 | 1
prime time١٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٢/٢١زمانی است که اکثر مردم تلویزیون تماشا میکنندمعمولا بین 6 تا 10 شب.گزارش
62 | 1
it used to be that١٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢١قبلا اینطور ( اینگونه ) بود که . . .گزارش
16 | 0
look through١٢:٣٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢١وارسی و تجسس کردن چیزی ( کشو , میز , جیب و. . . ) دنبال چیزی در جایی خاص بودنگزارش
64 | 2
foley١١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٢/١٧بازتولید صداها ( صدای کفش , کوبیدن در, باران و. . . ) در فیلم سازی Foley artist :هنرمند تولید صداگزارش
83 | 0
back in١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٢/١٧1 - برگشتن: I'll be back in 5 minute 2 - اشاره به زمان یا تاریخی در گذشته : back in 2004گزارش
90 | 0
have yet to١٥:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٦We use "have/has to infinitive" when we talk about something that needs or is necessary to be done مثال : The group has yet to find a replacement for ... گزارش
16 | 1
code of conduct٢٠:٤٢ - ١٣٩٦/٠٨/٢٧منشور اخلاقیگزارش
101 | 2

فهرست جمله های ترجمه شده