دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٦,٩٤٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤٩
لایک
لایک
٢,٧٧٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥

به معنی "واضح" , "دقیق" یا "روشن" Definitive Conclusion - نتیجه واضح و روشن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

به معرض گذاشتن ( بیرون کشیدن )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

وقتی با یکی قید استفاده شود به معنای ( به لحاظ - از نظر ) مانند : operationally speaking به لحاظ عملی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

مناطق مسکونی مجتمع های مسکونی نه لزوما آپارتمانی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

تمیز دادن - موارد مورد نیاز را جدا کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Recent pressure at work may account for his behavior.
دیدگاه

فشار اخیر در کار ممکن است توجیه رفتار او باشد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Can you account for your movements on that night?
دیدگاه
٤

آیا میتوانی حرکت خود را درآن شب توجیه کنی؟

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The ballerina defected from the Soviet Union and took up residence in England.
دیدگاه

Ballerina اتحاد جماهیر شوروی را ترک کرد و در انگلستان اقامت گزید.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He is neither honest nor clever.
دیدگاه
٠

او نه شرافتمند و نه باهوش است.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.