weed out

پیشنهاد کاربران

از بین بردن
ریشه کن کردن
از شر چیزی خلاص شدن
حذف کردن
تمیز دادن - موارد مورد نیاز را جدا کردن
هرس کردن، وجین کردن
remove what isn’t needed or wanted
وجین کردن، علف هرز را کندن
غربالگری کرن - گزینش بهتر در میان بدترها یا حذف بدترها از میان بهترها
خلاص شدن یا حذف کردن موارد ناخواسته و بیخود از گروه
از بین بردن چیزى که به آن احتیاج یا علاقه اى نداریم
Remove what isn't needed or wanted
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما