برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه رفیع

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوستاني كه ميگن would you mind if i ... معني اجازه گرفتن ميده، با اين يكي عبارت اشتباه گرفتن :
Do you mind if i open the window
يعني اشكالي ند ...
١٤٠٠/٠٢/١٤
|