برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه میری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دقیق تر ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

2 مورد انتظار ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

3 سطح ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

4 رهایی یافتن ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

5 رکود ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

6 بازسازی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

7 ورشکست شده ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

8 لزوم ١٣٩٨/٠٢/٢١
|

9 شکوفایی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

10 رونق گرفت ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

11 به جهت ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

12 ثبات ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

13 به یاد داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٠
|