امتیاز‌های فرزاد یوسف زاده

بازدید
١٣
امتیاز کل
١١,٥٥٦
کل مدال ها
٨٣
طلا
٨
نقره
١٨
برنز
٥٧
١,١٩٤
×
١٠
=
١١,٩٤٠
١٩٢
×
=
-٣٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١,٥٥٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,١٩٤
×
١٠
=
١١,٩٤٠
١٩٢
×
=
-٣٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١١,٥٥٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠