امتیاز‌های فرامرز همت زاده

بازدید
٨٩
امتیاز کل
١,٨٨٢
کل مدال ها
٩٥
طلا
٠
نقره
١
برنز
٩٤
١٥١
×
١٠
=
١,٥١٠
٠
×
=
٠
١٠٤
×
٢
=
٢٠٨
٢
×
=
٨٣
×
٢
=
١٦٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٨٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥١
×
١٠
=
١,٥١٠
٠
×
=
٠
١٠٤
×
٢
=
٢٠٨
٢
×
=
٨٣
×
٢
=
١٦٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٨٨٢