نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٨٢
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

٣
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١