فائزه زارعکار

فائزه زارعکار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهactress١١:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٧هنر پیشه ی زن - بازیگر زنگزارش
7 | 1
quibble١١:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٧ کنایه - نیرنگگزارش
2 | 1
voe٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٦وایگزارش
5 | 0
physical education٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٦ورزش - تربیت بدنیگزارش
25 | 0
molding cassting١٩:٢٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٠قالب ریزی - قالب ریزگزارش
5 | 0
stretch for five menutes١٩:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٠کشیدن اعضای بدن برای پنج دقیقهگزارش
5 | 0
stretch for five menutes١٩:٠٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٠کشیدن اعضا برای پنج دقیقهگزارش
5 | 0
stretch for five menutes١٩:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٠کشش برای پنج دقیقهگزارش
5 | 0
get enough calcium١٣:٥٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٠کلسییم کافی دریلفت کنیدگزارش
9 | 0
medication١٣:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٢٠تداوی - دارو ها - درمان - تجویز دارو.گزارش
28 | 1
طلبکار١٣:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٠بدهکار - مدیون - بستانکار گزارش
18 | 2
born١٣:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٠از تولد به بعد - زاییده شدهگزارش
25 | 1
avenue١٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٠وسیله ی رسیدن به چیزیگزارش
21 | 1
cooking١٨:٥٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠دست پخت اوتهوع آور بود hercookingwashorridگزارش
9 | 2
cooking١٨:٥٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠آشپز ، آشپزی، آشپزی کردنگزارش
53 | 1
calf١٨:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠بچهگزارش
12 | 1
continuou١٨:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/١٠کامل، ادامهگزارش
7 | 0
continuous١٨:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠متصل، بی وقفه، بی مکث ، هم پیوسته، همواره، ماندگار ، مداومگزارش
18 | 1
cotinuous١٨:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/١٠کامل، کامل شدهگزارش
7 | 1
calf١٨:٣٧ - ١٣٩٨/١٠/١٠ماهیچه های پشت پاگزارش
37 | 1
calf١٨:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/١٠نرمه ی ساق پاگزارش
23 | 1
calf١٨:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/١٠پوست گوسالهگزارش
9 | 1
tangerines١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧نارنگی هاگزارش
23 | 1
داروها١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧ما می توانیم دارو را از دارو خانه تهیه کنیمگزارش
9 | 0
رحیم١٧:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧رحیم یعنی بخشنده و رحم کننده و همین طور مهربان هم می شودگزارش
23 | 2
taxi home١٦:٥٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧پروندهگزارش
7 | 1
project١٦:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧روانشناسیگزارش
16 | 18

فهرست جمله های ترجمه شدهproject١٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• He projects the image of a hero.
اوتصویر یک قهرمان راطراحی کرد
9 | 1