برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فائزه بمانادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 قهری(حقوق) ١٣٩٩/١٢/١٩
|

2 زنای محصنه(حقوق)
١٣٩٩/١٢/١٨
|

3 آزاد کردن(زندانی) ١٣٩٩/١٢/١٠
|

4 [حقوق]انتفاء،عدم امکان اجرا ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

5 [حقوق]تنفیذ کردن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

6 سلب کردن ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

7 قرار منع(در حقوق) ١٣٩٩/١١/٢٣
|