برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Fatemehgheyravani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هیجان انگیز شدن ، جذاب شدن ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

2 1.آمدن
2. رسیدن
3.روی دادن ، ب وقوع پیوستن
4. موجود بودن
١٣٩٩/٠٥/١٧
|

3 حاکمیت قانون ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

4 1. رد کردن ، نفی کردن ،نپذیرفتن
2. جلوگیری کردن ،ممنوع ساختن
3. غیرممکن پنداشتن
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

5 1. افزایش یافتن
2.بلند شدن، ایستادن
3.طلوع کردن
4. افزایش
5. طلوع
6. ترقی کردن ، پیشرفت کردن
7. بالا آمدن
8.بلندکردن یا ب ...
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

6 1. قانون
2. فرمانروایی ، حکمرانی
3. عادت ، ضابطه
4. حکمرانی کردن ، فرمانروایی کردن
5. اداره کردن ، کنترل کردن
6. خط کشی کردن
١٣٩٩/٠٥/١٦
|

7 فائق آمدن (بر موقعیتی دشوار)، غلبه کردن ، چیره شدن ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

8 1. نرخ ، میزان
2. ارزیابی کردن ، سنجیدن
3.سرعت
4.درجه
١٣٩٩/٠٥/١٥
|