برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اصغر آقا سگ سیبیل

اصغر آقا سگ سیبیل

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مجذوب - شیفته
syn: captivated
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

2 خودداری و پرهیز ( خصوصا عیش و نوش)
A new television documentary focuses on of the prime minister’s defining contradiction, portraying her as a wom ...
١٤٠٠/٠٢/١٤
|

3 تبرعه شدن - رفع اتهام ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

4 سیکیم خیاری ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

5 کس دست ١٤٠٠/٠١/٣١
|

6 در نظر گرفتن ((gre ١٤٠٠/٠١/٢٩
|

7 - خیلی تو چشم ، جلب توجه کننده، نمایشی

دقیقا مثل وقتی ک ی هنرمند از پشت میپره وسط استیج !
١٤٠٠/٠١/٢٩
|

8 گر چیزی را مشاهده کردید که به نظر fake باشه (چون از پیش برنامه ریزی شده )، آنراcontrived بنامید.مثلا اگر می توانید دقایق پایانی فیلم ساخته شده برای ... ١٤٠٠/٠١/٢٧
|

9 اونی ک فکرمیکنه از همه بهتره - کلاس میذاره ،افاده ایه

syn : snob
١٤٠٠/٠١/٢٤
|

10 قار و قور کردن شکم شما ، گرسنگی شما رو betray میکنه !

(لو دادن) که ی جورایی خیانت هم محسوب میشه !
١٤٠٠/٠١/٢٣
|

11 دست بالا داشتن ١٤٠٠/٠١/٢٣
|

12 سرمستی بی حد و حصر ١٤٠٠/٠١/٢١
|

13 ی زندگی ک مملو از فسق و فجور و صفا سیتی ! باشه .
Many Roman emperors were known for their dissolution, indulging in unspeakable desires of the fl ...
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

14 ی نوع شوخی همچین mellow ! ک طرف شاکی نشه
= (light teasing)
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

15 دنبال کردن
Early on in my job, I started to field a steady stream of calls and emails, usually from parents asking for advice.(New York
Times< ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

16 if a plan or activity gets off the ground or you get it off the ground, it starts or succeeds ١٤٠٠/٠١/١٧
|

17 کسی ک دوست نداره جلب توجه کنه ١٤٠٠/٠١/١٥
|

18 تنها معادلی ک میتونه تمامی حالات این واژه رو تفسیر کنه ، کس مغز هست ! ١٤٠٠/٠١/١٥
|

19 پرافادگی (دیدید مثلا اینایی ک به ی پول و پله ای میرسن پاک یادشون میره کی بودن؟؟؟ اینا سرشار از hauteur هستن ١٤٠٠/٠١/١٥
|

20 show off

when you exaggerate your greatness, you vaunt to the point of no longer seeming so great

١٤٠٠/٠١/١٥
|

21 محدود کردن(GRE Verbal) ١٤٠٠/٠١/١٥
|

22 چیزی کappurtenant باشه ، کمک کننده و پشتیبانه !

Something that is appurtenant helps or supports something else. Good physical health is appurt ...
١٤٠٠/٠١/١١
|

23 کسنمکی! ! ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

24 روح و روان کسی رو نابود کردن
= distress
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

25 دیدید بعضیا ی حرفی بهت میزنن " آتیییییییش " میگیری؟

آآآ باریکلا
این حرفی ک بهت زده شده ،Vitriolic بوده :))
١٣٩٩/١٢/١٩
|

26 نحس-بدشگون

١٣٩٩/١٢/١٩
|

27 اگ ی نفر سس شعر فلسفی با چاشنی پند و اندرز تفت بده , سخنرانیش sententious هست ! ١٣٩٩/١٢/١٠
|

28 تطبیق پذیر-همه فن حریف
syn:versatile
١٣٩٩/١٢/١٠
|

29 کاری ک عموووو سانسورچی میکنه !!!!
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

30 someone who makes fun !!!!!


The baroness was arch, making playful asides to the townspeople; yet because they couldn't pick up on her dry ...
١٣٩٩/١٢/٠٨
|

31 محکوم شدن ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

32 غیر معاشرتی

کسی ک خوش مشرب نباشه
١٣٩٩/١٢/٠٦
|

33 جریان ناگهانی و شدید ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

34 نگران کننده -

١٣٩٩/١٢/٠٥
|

35 تفاوت amid و (amongst)among

among برای نام های قابل شمارش استفاده میشه :
“I stood among a group of friends.”

amid برای نام های غیر ق ...
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

36 طلسم - نفرین
١٣٩٩/١٢/٠٢
|

37 معروفیتی ک ناشی از چیز بد باشه ! ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

38 Islamic Republic of .... ١٣٩٩/١١/٣٠
|

39 typically
١٣٩٩/١١/٢٥
|

40 فرض کن شما بخوای ی خونه جدید بخری ، قبلش باید خونه قبلیت رو بفروشی !
به عبارتی خرید خانه جدید مشروط به فروش خانه فعلی هس !
پس :
When an ev ...
١٣٩٩/١١/٢٣
|

41
سر افکنده شدن - شرمنده شدن
If you squirm, you are very embarrassed or ashamed. Mentioning religion is a sure way to make him squirm
١٣٩٩/١١/٢٣
|

42 گَنده دماغ ١٣٩٩/١١/٢٢
|

43 (به نقل از جناب علی اکبر منصوری)
1-سؤالی را مطرح کردن، مسأله خاصی را بوجود آوردن، پرسش خاصی را مطرح کردن!
مثال:
If he has a great job but is ...
١٣٩٩/١١/٢٢
|

44 این بوفه هایی ک همه چیز دارن ! مثل بوفه های دانشگاهی !!!!! ١٣٩٩/١١/٢١
|

45 پیچوندن !
١٣٩٩/١١/٢١
|

46 دیدید مثلا ی گروه موسیقی میاد ی اهنگ کلاسیک رو کاور میکنه ؛اونوقت شما ک شنونده هستید با این کاور جدید بیشتر از اهنگ اصلی حال میکنید !
خب این به چ ...
١٣٩٩/١١/٢١
|

47 one heck of sth /sb
The word arrant intensifies. An arrant criminal is one heck of a criminal. Arrant nonsense is total nonsense.
١٣٩٩/١١/٢١
|

48 وسیع الطیف - جامع !
Jonah’s friends said that Jonah’s taste in music was eclectic; Jonah was quick to point out that not only was his taste eclect ...
١٣٩٩/١١/١٩
|

49 کسی که از اخلاقیت به دور است !!
without any moral principles
١٣٩٩/١١/١٨
|

50
آسیب زا
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|