دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٢٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣١٨
لایک
لایک
١,١٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

از خنده پاچیدن !

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

( GRE ) revisionist = innovative

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

از شدت چیزی کاستن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

تحمیل کردن - مجبور کردن The verb bludgeon is also used metaphorically to mean to roughly coerce or force someone to do something as if you had a blu ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

رسما قانون را به اجرا دراوردن to officially put a law into effect. Your state may announce a plan to promulgate a new traffic law on January 1st.

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.