برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

التن قاسمپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 دوده بخاری،غبار غلیظ،دوده سیاهرنگ ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

102 شایعه،پخش کردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

103 غول پیکر،عظیم
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

104 نزدیک به،به طور تقریبی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

105 شکلک دراوردن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

106 تشویق،گرایش،القاء ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

107 پیشرفت،پشروی،توسعه ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

108 ایجاد کردن،پرورش دادن،توسعه دادن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

109 موفقیت،دستیابی
Success
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

110 تبلیغ شده،اعلان شده ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

111 پنجره های قایق یا کشتی ها ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

112 خشت،اجر
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

113 شمردن،امار گرفتن،حساب کردن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

114 دایره ای،حلقه ای ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

115 تحریم،مانع،محظور،ممنونع کردن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

116 کنج،گوشه
زاویه های مثلث:گوشه های مثلث
١٣٩٨/٠٩/١١
|

117 پر تلاش،کسی که تلاش فراوان میکند،درس خوان ١٣٩٨/٠٩/١١
|

118 فرستادن،صادر کردن ١٣٩٨/٠٩/١١
|

119 سرخ کردن،کباب کردن،بریان کردن
١٣٩٨/٠٩/١١
|

120 هدیه،کادو ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

121 ظن،گمان،پندار،ترس،اظطراب ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

122 ضروری،لازم ١٣٩٨/٠٩/١٠
|

123 Polar bears claws
چنگال های خرس قطبی
١٣٩٨/٠٩/١٠
|

124 بی ارزش،کم اهمیت بودن،غیر مهم
١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

125 اتفاق،حادثه،تخریب ١٣٩٨/٠٩/٠٩
|

126 باید،should,بایست،ضرورت دارد ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

127 پیش بینی کردن
If you look ahead,you think about the future
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

128 به دور و بر نگاه کردن ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

129 زیر دریایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

130 سنتی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

131 ورژن اموزشی،نسخه آموزشی
١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

132 مهمان ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

133 درخواست ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

134 فرزند قاسم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

135 بار سنگین ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

136 تپه های شنی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

137 طول مدت سیستم ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

138 میل،علاقه،گرایش،گیرایی ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

139 در دنیای آخرت دو تا جا برای ما وجود دارد،اولی بهشت است که فرمانروای آن خداوند متعال است و دومی جهنم است که فرمانروای آن ابلیس یا همان شیطان است ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

140 راه،روش،وسیله،چاره،راه حل ١٣٩٨/٠٩/٠٨
|

141 جلوگیری از ترافیک ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

142 رهبر گروه یا جامعه ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

143 اسم دختر
دختری مانند ماه
١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

144 دوستدار محیط زیست ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

145 کنجکاو ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

146 نبرد سلطنتی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

147 از قصد،کار عمدی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

148 پایان سال ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

149 نقش اساسی ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|

150 نقش مهم ١٣٩٨/٠٨/٣٠
|