برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

التن قاسمپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عمدا،هدف ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

2 Assassination ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

3 نوعی پیش غذای خ.شمزه اسپانیایی ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

4 مکث کردن،تردید کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

5 شما را گول زد،شما را قاب کرد ١٣٩٩/٠٥/٢٠
|

6 حیوان،جانور،عنتر ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

7 وسایل قابل استفاده ١٣٩٩/٠٥/١١
|

8 اتاق پرُو،رخت کن ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

9 ظاهر،حقیقت،پوشش،پیدایش ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

10 فعالیت های اوقات فراغت ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

11 World wide web ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

12 پستانداری که بر روی درختان زندگی میکنند و از محصولات یا برگ همان درختان تغذیه میکنند،سستی،تنبلی ١٣٩٩/٠٥/٠٥
|

13 To breath a lot of air because you are having difficult breathing ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

14 To look at someone or some thing carefully and don't take the look yp ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

15 To look at someone or some thing carefully and don't take the look yp ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

16 Enable to think clearly ١٣٩٩/٠٥/٠٢
|

17 رفتن برای انجام خدمت سربازی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

18 منتظر بودن برای کسی یا چیزی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

19 فکر کردن درباره ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

20 ترک کردن چیزی،دست برداشتن از انجام چیزی ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

21 سطح آب دریا ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

22 💰، اسکناس
پول نقد
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

23 بند،غش،حمله،اندازه ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

24 توضیع کردن،پخش کردن،تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

25 سیکل،درجه،پایه،دیپلم ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

26 شعر،سروده ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

27 نوع،موضوع،جور،رقم،گونه ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

28 Arrived ١٣٩٨/١٢/٠١
|

29 حاشیه،نوار،بافتن،قیطان ١٣٩٨/١١/٢٧
|

30 Train program,برنامه قطار ١٣٩٨/١١/٢٣
|

31 مرز،حوزه،اطراف ١٣٩٨/١١/٢٣
|

32 سلطنتی ١٣٩٨/١١/١١
|

33 United Kingdom ١٣٩٨/١١/٠٩
|

34 باقاعده ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

35 بی قاعده ١٣٩٨/١٠/٣٠
|

36 پایان،فرجام،نهایت ١٣٩٨/١٠/١٥
|

37 انگلیسی:passed away
فارسی:درگذشتن
١٣٩٨/١٠/١٥
|

38 زمانی که ما می‌خواهیم در کامپیوتر برای انتخاب یک برنامه با حرکت دادن موس روی صفحه نمایش یک فلش کوچک نیز حرکت میکند که به آن cursor می گویند.مکان نما، ... ١٣٩٨/١٠/١٥
|

39 تجربی،ازمایشی ١٣٩٨/١٠/١٥
|

40 Enormous,giant, very big،عظیم،غولپیکر ١٣٩٨/١٠/١٥
|

41 Breed،بوجود اوردن ١٣٩٨/١٠/١٥
|

42 Problem،سختی،مشکل ١٣٩٨/١٠/١٥
|

43 شکوفه کردن،گل دادن،شکوفه ١٣٩٨/١٠/١٥
|

44 1.ارور کامپیوتر
2.حشره،ساس
3.اذیت کردن
١٣٩٨/١٠/١٤
|

45 قالیچه ١٣٩٨/١٠/١٤
|

46 بعلت،به سبب،به دلیل ١٣٩٨/١٠/١٤
|

47 چسباندن،پوشیدن،بستن،سفت کردن،چفت کردن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

48 قایق ته پهن،کشتی بزرگ برای حمل بار یا کانتینر های بزرگ ١٣٩٨/١٠/١٤
|

49 حصار،دیوار،خاکریز،پناه دادن ١٣٩٨/١٠/١٤
|

50 اخیراً،تازگی ها،جدیدا ١٣٩٨/١٠/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 nonrenewable
• All countries are being asked to cut down on their use of non-renewable resources .
• از همه کشور ها درخواست می شود که استفاده از منابع غیر قابل تجدید را کم کنند و کاهش دهند
١٣٩٨/١٠/١٥
|

2 restore
• The military regime has promised to restore democracy soon.
• رژیم نظامی قسم خورده است که به زودی دموکراسی را باز میگرداند
١٣٩٨/١٠/١٥
|