ب ا

ب ا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwindow box٢٢:٣٥ - ١٤٠١/١٠/١٤قاب پنجره درست نمی باشد. به گلدان هایی که بیرون قاب پنجره می گذارند window box می گویند.گزارش
0 | 0
if you think about it١٦:٤٨ - ١٤٠١/٠٣/٢٥If you pay attention to or consider something more carefully. I know the idea of a tax increase isn't appealing, but, if you think about it, the in ... گزارش
2 | 0
can't get enough of something١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠٣/١٨I can't get enough of this new TV show. از ( دیدن ) این برنامه ی جدید تلویزیونی سیر نمی شم.گزارش
12 | 0
hack at٠٥:١٢ - ١٤٠١/٠٢/١٠To cut away at something and remove pieces of it, often with clumsy strokes or whacks. تکه تکه کردن با ضرباتی معمولا بی دقت و سر سری. Quit hacking ... گزارش
0 | 0
pick up١٧:٢٣ - ١٤٠١/٠١/٣٠گرفتن بیماری یا عفونت. I've picked up some kind of flu bug یه نوع انفلوانزا گرفته ام. she picked up a bad cold during the weekend آخر هفته بدجور ... گزارش
25 | 1
curly١٩:٠٠ - ١٤٠٠/١٢/١١Curly text, curly writing, curly font خوشنویسی، خط شکسته cursive writingگزارش
9 | 1
it takes all sorts١٤:٢٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٣it takes all sorts ( to make a world ) ( UK saying ) ( US it takes all kinds ) said to emphasize that people have different characters, opinions, ... گزارش
5 | 0
comforts١٦:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٠١the things that make your life nicer and more comfortable [plural] especially things that are not necessary Modern caravans offer all the comforts o ... گزارش
2 | 1
thought١٥:٠٥ - ١٤٠٠/١٠/٢١an act of considering or remembering someone or something توجه کردن به چیزی یا کسی. . she hadn't given a thought to Max for some time او مدتی بود که ... گزارش
9 | 0
have something to oneself١٨:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/١٥چیزی، کسی، یا جایی را دربست در اختیار داشتن. She has the house all to herself this weekend. این آخر هفته خونه دربست در اختیار اونه.گزارش
0 | 0
be on about١٨:١٠ - ١٤٠٠/١٠/١٥درباره چیزی برای مدت طولانی صحبت کردن، صحبتی که خسته کننده شود. She’s always on about her children.گزارش
5 | 0
tender١٦:٥٠ - ١٤٠٠/١٠/٠١Tender moment لحظه یا لحظات صمیمانه ( بین دو نفر، یا برای مثال بین والدین با نوزادشان، یا بین حیوان خانگی و صاحبش ) Finding themselves involved in a ... گزارش
2 | 0
ring١٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٢٦ring with something: If a place rings with a sound, it is full of it "The room rang with his screams. " اتاق از فریادهایش پر شده بود.گزارش
7 | 1
lifelong١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠١life - long dream = رویای دیرینهگزارش
14 | 0
dull١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠Dull pain= درد مداوم امّا خفیف. a deep ache felt in an area, but typically doesn't stop you from daily activities Examples of dull pain may be a: sl ... گزارش
51 | 1
in any case١٨:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨1. در هر صورت 2. moreover علاوه بر این، بعلاوه، جدای از این، گذشته از این: he wasn't allowed out yet, and in any case he wasn't well enough گزارش
41 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهburden١٧:٤١ - ١٤٠١/٠١/١٦
• Why do you burden yourself with your sister's dog?
چرا خودت را با ( کارها و مسئولیت های ) سگ خواهرت به سختی میندازی؟
7 | 1
edge١٦:٥٤ - ١٤٠٠/١١/٢٩
• She edged the sleeves with lace.
او آستین ها را با توری لبه دوزی کرد.
2 | 1
suck in٢٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٩
• We have to suck in our bellies for a period.
برای مدتی باید شکم هایمان را جمع کنیم و تو ببریم.
5 | 0
whatever١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٧
• It will take whatever energy we have left to finish on time.
برای آنکه کار را سر وقت تمام کنیم هرچه انرژی برایمان باقی مانده لازم است.
7 | 1
fringed١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧
• The estate was fringed with stately elms.
آن ملک با درختان نارون باشکوه دورگیری شده بود.
0 | 0
fringed١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧
• Lines of trees fringed the river.
صفوف متراکم درختان رودخانه را دورگیری کرده بود.
0 | 0
sloping١٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٣
• I saw you sloping off just after lunch yesterday!
دیروز دیدمت که درست بعد از ناهار زدی به چاک!
0 | 0
ever so١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• Be it ever so humble, there is no place like home.
هرچقدر هم که خانه ای محقر باشد، باز هم هیچ جا مثل خانه نیست.
0 | 0
ever so١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٧
• Be it ever so humble, there is no place like home.
مهم نیست که چقدر خانه ای محقر باشد، باز هم هیچ کجا مثل خانه نیست.
0 | 0