برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ب ا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ring with something:

If a place rings with a sound, it is full of it
"The room rang with his screams."
اتاق از فریادهایش پر شده بود.
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

2 life-long dream = رویای دیرینه ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

3 Dull pain= درد مداوم امّا خفیف.
a deep ache felt in an area, but typically doesn't stop you from daily activities
Examples of dull pain may be ...
١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

4 1. در هر صورت

2. moreover علاوه بر این، بعلاوه، جدای از این، گذشته از این:
he wasn't allowed out yet, and in any case he wasn't well enough ...
١٣٩٩/٠٥/٢٨
|