دنیا. قاسمی

دنیا. قاسمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfellow feeling١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨هم حسیگزارش
2 | 0
cramp٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/١٦Cramp together تلنبار کردنگزارش
2 | 0
objectify١٦:٢٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٢تنزل شان به یک شیگزارش
16 | 1
armament٠٥:٤٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤regulation of armaments کنترل تسلیحاتگزارش
0 | 0
lockdown١٠:٥٤ - ١٣٩٨/١١/١٧ایزولهگزارش
62 | 3
balancing act١١:٤٣ - ١٣٩٨/١١/١٠همراهیگزارش
0 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهeligibility٠٤:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٢٤
• I'll have to check her eligibility to take part.
من باید قابلیت وی برای مشارکت کردن را بررسی کنم.
5 | 0
eligibility٠٤:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤
• Marriage to a national gave automatic eligibility for citizenship.
ازدواج با تبعه یک کشور خود به خود قابلیت برای شهروندی را اعطا می کند.
5 | 0
curtail٠٨:٤٥ - ١٣٩٨/١١/٠٩
• As time was running short, the speaker curtailed her presentation.
زمان داشت به پایان می رسید، بدین سبب گوینده سخنانش را کوتاه کرد.
7 | 0
cryptic٠٨:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٠٩
• The cryptic telegram he sent was more worrying than reassuring.
تلگراف مرموزی که فرستاد بیش از آن که اطمینان بخش باشد نگران کننده بود.
7 | 0