ایلیا مهدی خانی

ایلیا مهدی خانی 💐 🌹 🌹

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده



happy١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨خوشحال، سرخوش، مسرور، شادگزارش
0 | 0
money١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨سرمایه، پولگزارش
2 | 0
lion١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨شیر ( حیوان درنده )گزارش
0 | 0
food١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨غذا، خوراک، طعامگزارش
2 | 0
name٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢اسم، نام، نامیدنگزارش
2 | 0
famous٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٢مشهور، معروف، سربلندگزارش
2 | 1
good١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١خیر، خوب، خوشگزارش
5 | 0
pa'anga٢٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤واحد پول کشور ( تونگا )گزارش
0 | 0
WE٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨ما، ضمیر اول شخص جمعگزارش
2 | 0
YOU٢٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨تو، شماگزارش
2 | 1
sorry٢٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨متاسفم، شرمنده ام، عذر میخواهمگزارش
0 | 1
CAT٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨گربه🐈گزارش
7 | 1
welcome١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨خوشامد گویی، پذیرایی کردنگزارش
2 | 1
Wait١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨صبر کردن، منتظر ماندن، وایساگزارش
2 | 1
black١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨رنگ سیاه، تاریک، چرک و کثیفگزارش
2 | 0
red١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨رنگ سرخ، قرمزگزارش
0 | 1
رهگذران١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨روندگان، عابران، عبورکنندگانگزارش
2 | 1
dead٢٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥مرده، مردن، زنده نبودن، فوت شدهگزارش
5 | 0
expensive٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥گران، پر قیمت، گران بها، ارزان نبودنگزارش
2 | 1
what٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤چه، چه چیزی، چیگزارش
2 | 1
food٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤غذا، خوردنیگزارش
2 | 0
where٢١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤کجا، در چه مکانی، در چه موقعیتیگزارش
5 | 0
when٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤چه زمانی، چه وقت، کی، چه موقعگزارش
0 | 0
imagine٠١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣تصور کردن، فکر کردن، تخیل کردن، اندیشه کردنگزارش
9 | 1
stop٠١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣متوقف کردن، به آخر رسیدن، پایان دادن، ایستگزارش
2 | 0
hello٠٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣سلام، درود، سلام به صورت رسمیگزارش
5 | 1
generous٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢بخشنده، مهربان، دست و دلباز، سعادتمندگزارش
7 | 1
difficult١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سخت، دشوار، آسان نبودنگزارش
7 | 0
transmit١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢منتقل کردن، فرستادنگزارش
14 | 0
difficult١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢سخت، دشوار، طاقت فرسا، آسان نبودنگزارش
7 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده



generous٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤
• They made a generous donation to charity.
آن ها کمک مالی سخاوتمندانه به خیریه انجام دادند
5 | 0
what٢٢:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٤
• What will you wear to the party?
برای مهمانی چه لباسی می پوشی
7 | 1