money

/ˈməni//ˈmʌni/

معنی: سیم، اسکناس، سرمایه، پول، ثروت
معانی دیگر: دارایی، مایملک، پولداران، ثروتمندان، اغنیا، (جمع) مبالغ پول، وجوه، سکه (پول طلا یا نقره یا مس یا نیکل و غیره) (hard money هم می گویند)، اسکناس (paper money یا bill هم می گویند)، پول کاغذی، مسکوک، شهروا، هر چیزی که به جای پول به کار رود (مانند چک و اوراق بهادار)، رجوع شود به: money of account، پول برده شده (به عنوان جایزه) (prize money هم می گویند)

جمله های نمونه

1. money and fame are but rags
پول و شهرت ارزشی ندارد.

2. money and fame have depraved her
پول و شهرت او را منحرف کرده است.

3. money became a cause of tension between those two brothers
پول،سبب کدورت میان آن دو برادر شد.

4. money can't buy good health
پول سلامتی نمی آورد (نمی خرد).

5. money designed to be given to the poor
پولی که برای دادن به مستمندان منظور شده بود

6. money does not bring happiness
پول،خوشی نمی آورد.

7. money doesn't bring happiness
پول خوشحالی نمی آورد.

8. money doesn't count
پول مهم نیست.

9. money doesn't help, it's love that counts
پول به درد نمی خورد،عشق مهم است.

10. money for paying rent
پول برای پرداخت اجاره

11. money for the sustenance of the poor
پول برای نگهداری مسکینان

12. money gains interest
پول بهره می دهد (به پول بهره تعلق می گیرد).

13. money gave her the start she needed
پول،کمکی را که (او) نیاز داشت به او داد.

14. money has been the cause of the two old friends' estrangement
پول علت بیگانگی دو دوست دیرین شده است.

15. money helps to smooth away many problems
پول در برطرف کردن بسیاری از مشکلات موثر است.

16. money is a separate issue and should not be discussed here
پول مطلب مجزایی است و نباید در اینجا مورد بحث قرار گیرد.

17. money is an important consideration in this case
در این مورد پول عامل مهمی است.

18. money is everything to him
پول برایش مهم است.

19. money is expendable, but not life
از پول می شود صرف نظر کرد ولی از زندگی نه.

20. money is his god
خدای او پول است.

21. money is not the answer to every problem
پول چاره ی هر دردی نیست.

22. money is not the be-all and end-all of life
پول همه چیز نیست (مهمترین چیز زندگی نیست).

23. money is not the panacea that you think!
پول آنطور که تو فکر می کنی حلال مشکلات نیست !

24. money is only a secondary concern
پول فقط یک مطلب فرعی است.

25. money is the key to the company's problems
پول حلال مشکلات شرکت است.

26. money is the root of all evil
پول ریشه ی همه ی اهریمنی ها است

27. money is too sandy a foundation on which to base a marriage
پول شالوده ی لرزانی است که نمی توان ازدواج را بر آن استوار کرد.

28. money makes no difference but good health does
پول مهم نیست ولی تندرستی مهم است.

29. money means little to him
پول برای او اهمیت زیادی ندارد.

30. money per se is neither good nor bad
پول فی نفسه نه خوب است و نه بد.

31. money played a small role in their divorce
پول در طلاق آنها نقش ناچیزی داشت.

32. money reserved for emergencies
پولی که برای ناگه آیندها (موارد اضطراری) پس انداز شده است

33. money should not blot out everything else
پول نباید چیزهای دیگر را از نظر محو کند.

34. money spent to little purpose
پولی که بیهوده خرج می شود

35. money was not mentioned
حرفی از پول به میان نیامد.

36. money doesn't grow on trees
پول روی درخت سبز نمی شود

37. money order
حواله

38. money talks
پول همه کس را به حرف می آورد

39. cheap money
پول با بهره ی نازل

40. counterfeit money
پول جعلی

41. current money
پول در گردش،پول رایج

42. easy money
پول ارزان،پول کم بهره،پول مفت

43. easy money policy
سیاست گشایش پولی

44. gate money
(به ویژه مسابقه ی ورزشی) جمع پول دریافتی از محل فروش بلیط

45. good money
پول غیر تقلبی،پول خوب

46. graft money
پول اختلاس شده

47. hard-earned money
پولی که بسختی به دست آمده است

48. his money grew threefold
پولش سه برابر (بیشتر) شد.

49. ill-gotten money
ثروت نامشروع

50. more money was appropriated for building schools
پول بیشتری برای ساختن مدرسه اختصاص داده شد.

51. my money is riding on that black horse
پول من روی آن اسب سیاه شرط بندی شده است.

52. our money didn't last long
پول ما زود تمام شد.

53. paper money that is inconvertible to gold
اسکناسی که قابل تبدیل به طلا نیست

54. plastic money
کارت اعتباری

55. prize money
پول جایزه

56. put money in thy purse!
(شکسپیر) پول در کیسه ات بگذار!

57. queer money
پول جعلی

58. the money earmarked for the building of a dormitory
پولی که برای ساختن خوابگاه تخصیص داده شده است

59. the money is all but gone
پول ما تقریبا تمام شده.

60. the money remaining in my pocket
پول باقیمانده در جیبم

61. the money was supplied from his own private purse
پول از محل منابع مالی خودش تامین شد.

62. the money was to be divided fifty-fifty between the two men
قرار بود پول میان آن دو مرد بطور برابر تقسیم شود.

63. the money which he earned
پول هایی که او به دست آورد.

64. the money will be held in trust for you until you're 21
تا وقتی که به سن 21 سالگی برسی این پول به امانت برایت نگهداری خواهد شد.

65. the money you pay will count toward your pension
پولی که می دهید به حساب بازنشستگی شما افزوده خواهد شد.

66. this money is of recent coinage
این پول تازگی ضرب شده است.

67. tight money
پول کمیاب،پول گران

68. unlawful money
پول حرام

69. your money will be returned upon request
به محض درخواست پول شما پس داده خواهد شد.

70. coin money
1- سکه زدن،ضرب کردن 2- (خودمانی) یکدفعه در آمد زیادی پیدا کردن،پول زیاد به چنگ آوردن

مترادف ها

سیم (اسم)
string, chord, argent, silver, cord, wire, bream, line, money, pus

اسکناس (اسم)
bill, bank bill, money, banknote, paper money, bank paper, paper currency, folding money, greenback

سرمایه (اسم)
stock, wealth, cause, origin, capital, money, fund

پول (اسم)
handsel, deposit, shiner, money, dough, specie, rhino, payment, fee, currency, purse, denomination, riches, lucre, gold, lolly, moolah, remittance, pelf, wampum

ثروت (اسم)
wealth, possession, money, worth, treasure, weal, fortune, riches, gold, mammon, moneybag

تخصصی

[حقوق] پول، وجه، نقد

به انگلیسی

• leading american financial magazine
coins and paper notes which have value, currency; medium of trade; wealth
money is the coins or bank notes that you use to buy things, or the sum that you have in a bank account.
if you make money, you obtain money by earning it or by making a profit.
if you get your money's worth, you get good value for the money that you spend.

پیشنهاد کاربران

پول
بر طرف کننده ۹۹ درصد مشکلات . پول
هدیه. پول
پول و اسکناس
پول کاغذی
کلا به سرما یه و پول گفته میشه
کلا به اسکناس پول کاغذی و. . . . گفته میشه
اسکناس نقد
پول
you and your friend must prepare all the money yourselves
تو و دوستت باید تمام پول را خودتان آماده کنید 🚔🚔
ارزش، اعتبار، امتیاز
به این جمله توجه کنید:
a name with big money attached to it,
جسارتاً در پاسخ به دوستان عزیزی که معنی آن را منحصر به پول و ثروت کرده اند. با احترام به همشون و همتون. محمدرضا ایوبی صانع
پول ، سرمایه ، اسکناس
ثروت، مال و دارایی، پول، نقد، اسکناس، سرمایه
معنیMoney:پول، ثروت، دارایی
میخوام این جمله را برای من انگلیسی کنید
پول ابران به ریال است

یک معما: اون چیه که در/ پول /وجود ندارد اما در /مانی/یگی وجوددارد؟ ( در ضمن پاسخ، حروف الفبا نیست ) جواب: عدد ( one )
سرمایه، پول
من پول زیادی را برای موتورم خرج کردم
الان دست و بالم تنگه.
توضیحاتی در رابطه با money
معادل اسم money در فارسی پول است. به واحدی برای مبادله در قالب سکه و کاغذ گفته می شود و اکثر مبادلات امروزه از طریق تبادل پول انجام می شود. مثال:
. i spent a lot of money ( من خیلی پول خرج کردم. )

منبع: سایت بیاموز
money ( اقتصاد )
واژه مصوب: پول
تعریف: ← پول رایج
How are you my brother that my father bought me a car but your car is dirt
"I have no eyes for my father's money. I bought this car with my own money, " he says
He has made our house a clinic for himself
You do not look at my dad's money, you got everything without a dna test, now I'm waiting for my dad to come and ask him
Ok come on
I do not know, my father has a good white car
Says Venus, your car has been delivered
In another dream I wanted to cry
This brother of mine also wanted to take my car. This witch says he wants nothing. He has done everything for himself.
تو چطور برادرم هستی که پدرم برای من ماشین گرفته اما ماشین تو خاکی هست
میگوید : من چشم به پول بابام ندارم من این ماشین رو با پول خودم گرفتم
خونه ما را درمانگاه ( کلینیک ) برای خودش کرده است
تو چشم به پول بابام نداری همه چی رو بدون ازمایش dna صاحب شدی ، الان منتظرم بابام بیاد ازش میپرسم
باشه بیاد
خبر نداره بابام ماشین سفید خوب داره
میگه ناهید ، ماشینت رو تحویل داده اند
تو خواب دیگه میخواستم گریه کنم
این برادرم ماشین منم میخواست ازم بگیره این جادوگر هست میگه هیچی نمیخوام همه چی رو واسه خودش کرده است
Money پول ، اسکناس
Money
اسم یک اهنگ از LA Lisa manoban هست
لیسا عضو گروه 4 نفره ی دختر کره ای هست به اسم بلک پینک
و در اصل لیسا تایلندی هست
اهنگ های سولو لیسا که جدیدا منتشر شده مثل money یا LA Lisa یا sg خیلی پر طرفدار هست
بلک پینک:
بلک پینک یک گروه کی پاپ هست که شامل
جنی
رزی
لیسا
جیسو
هست این گروه بزرگترین گرل بند بعد از لیتل میکس هست
و در کمپانی jyp هستند
اهنگ های بک پینک مثل
So are candy از بلک پینک و لیدی گاگا
Bet you wane از بلک پینک و کاردی بی
Kiss and make up از بلک پینک و دوالیپا
ایس کریم از بلک پینک و سلنا گومز
Kill this love از بلک پینک
How you like that از بلک پینک
و. . . . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما