برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

شایان

شایان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 جرم سازمان یافته ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

2 افول ١٣٩٩/٠٤/١٢
|

3 کرش بندیکوت!
Crash Bandicoot
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

4 قاعده ی نفی تالی
(در فلسفه و منطق)
اگه جمله ای شرطی داشته باشیم، مثلا بگیم (اگه الف درست باشه پس ب هم درسته)، اگه بخش دوم جمله نادرست در بیاد ( ...
١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

5 نظام دادرسی اتهامی ١٣٩٩/٠٣/٢٤
|

6 فروپاشی ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

7 زوال اخلاقی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

8 مقام قضایی ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

9 موازنه ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

10 احتمال شرطی
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

11 نرخ پایه ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

12 جرم بدون قربانی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

13 سم زدایی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

14 واگذاری ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

15 حکم قضایی ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

16 مسئولیت کیفری ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

17 درخواست ارتکاب جرم
درخواست مجرمانه
تقاضای کیفری
١٣٩٩/٠٢/٠١
|