برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دنيا نيكو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 In favor of democracy طرفدار دموكراسي بودن ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

2 دچار نشتي شده ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

3 با اين حساب... ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

4 رديف درختان ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

5 زبان از كلام قاصره ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

6 ديوار كاهگلي ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

7 خوب دكور شده ١٣٩٨/٠٩/٠٦
|