امتیاز‌های Diana.z

بازدید
١
امتیاز کل
٧٥٠
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
١
برنز
٧
٨٠
×
١٠
=
٨٠٠
٢٥
×
=
-٥٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٠
×
١٠
=
٨٠٠
٢٥
×
=
-٥٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٥٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠