برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

داوود مفردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در اختیار داشتن ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

2 to the same : نسبت به ١٣٩٧/٠٧/٢٦
|

3 احزاب ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

4 فعالیت،اقدام،عملکرد ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|