برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

دانیال

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دور ریختن، بیخیال چیز بی ارزشی شدن ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

2 گروه هوی متال آمریکایی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

3 تمایل نداشتن، خسته شدن، بی میلی ١٣٩٧/٠٢/٠٥
|

4 تبلیغات گسترده راه انداختن ١٣٩٧/٠٢/٠١
|

5 شهری با امکانات کم و مشکل اشتغال ١٣٩٧/٠١/٢٩
|

6 زخمی شدن در جنگ ١٣٩٧/٠١/٢٦
|

7 بهانه، بهانه دادن مثل: give me a reason ١٣٩٧/٠١/١٦
|

8 بالای سر چیزی رسیدن ١٣٩٧/٠١/١٣
|

9 اجازه ندادن، مستقل شدن، خود داری کردن از صدمه دیدن یا کنترل شدن توسط یک چیزی بد یا مضر، خودکفا شدن ١٣٩٧/٠١/١٣
|

10 تا آن موقع ١٣٩٧/٠١/١٣
|

11 ظاهرا، اینطور که بنظر میرسد ١٣٩٦/١٢/١٧
|

12 خیال کردن ١٣٩٦/١٢/١٧
|

13 حقیرانه ١٣٩٦/١٢/١٥
|

14 پیشرفت و موفقیت تجاری ١٣٩٦/١٢/١٤
|

15 در آغوش کشیدن، در آغوش گرفتن ١٣٩٦/١١/١٢
|

16 تمام و کمال زندگی کردن ١٣٩٦/١١/٠٨
|

17 نادیده گرفتن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

18 رها کردن، با روال کنونی پیش رفتن، بی توجهی کردن ١٣٩٦/١٠/١٦
|

19 اعدام با صندلی الکتریکی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

20 رنج کشیدن، زجر کشیدن ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|