امتیاز‌های Dabria

بازدید
١٩
امتیاز کل
٤٠٠
کل مدال ها
٨
طلا
٠
نقره
١
برنز
٧
٦
×
١٠
=
٦٠
٢
×
=
١٧٤
×
٢
=
٣٤٨
٤
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٠٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤
×
١٠
=
٤٠
٢
×
=
١٧٣
×
٢
=
٣٤٦
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٣٧٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢