برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد عسگری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نهایت بهره و استفاده را بردن ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

2 وارد عمل شدن ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

3 بهترین معادل فارسی: طبق - سینی
(چیزی را در طبق یا سینی گذاشتن و به طرف مقابل تقدیم کردن)
For Example: I opened my Rolodex of business contacts ...
١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

4 نامه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی که از طریق پسُت برای تعداد زیادی مشتری، ارسال می‌شود ١٣٩٧/٠٥/٢٧
|

5 در صنعت بیمه: پوشش بیمه‌ای بر روی اموال یا اشخاص ١٣٩٧/٠٤/١٥
|

6 در علم NLP یا برنامه‌ریزی عصبی-کلامی: به معنای برقراری تفاهم و سازگاری از طریق قرینه‌سازی همگام‌سازی با طرف مقابل به هدف ایجاد شباهت در نظر وی می‌ب ... ١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

7 زمانیکه ، وقتیکه ١٣٩٧/٠٣/٢٩
|

8 عصب شناس ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

9 به طور غریزی و ناخودآگاه ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

10 niche markets (بازارهای هدف بکر و دست نخورده) ١٣٩٧/٠٣/٢٢
|

11 مشتری یاب (در فروش و بازاریابی) ١٣٩٧/٠٣/٢١
|

12 ایجاد سرنخ هایی برای ملاقات با مشتریان احتمالی (در سیستمهای بازاریابی) ١٣٩٧/٠٣/١٧
|