رضا محمدنیا

رضا محمدنیا مترجم زبانهای فارسی، کردی، دری، انگلیسی
کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcourting١٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥ملاقات با هدف ازدواج دلبستگی به شخصیگزارش
0 | 0
پاکار١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠پادو ( فارسی دری ) servantگزارش
0 | 0
پاکاری١١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠پادویی ( فارسی دری ) servant, bellboy, helperگزارش
0 | 0
ماست چکیده٢١:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢Strained yogurt, Greek yogurt, yogurt cheese, sack yogurt, kerned yogurtگزارش
0 | 0
recall election٠٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩انتخابات برکناریگزارش
2 | 0
recall٠٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩برکناری recall election: انتخابات برکناریگزارش
2 | 0
tab١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨سربرگگزارش
7 | 0
propellent١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦خرج ( موشک )گزارش
0 | 0
percent good١٤:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦درصد خوبی، درصد ارزشگزارش
0 | 0
historical cost١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٦بهای کالا در تاریخ خریدگزارش
0 | 0
directive١٦:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤شیوه نامهگزارش
0 | 0
inclusive١١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤غیر انحصاریگزارش
7 | 0
قرص اعصاب٢١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٣Mental health medicationگزارش
0 | 0
ناشی از١٩:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨arising from due to caused by resulting from thanks to because of on account of گزارش
9 | 0
cruising speed١٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤سرعت بهینه ( اندکی کمتر از سرعت مجاز و ایده آل برای راندن/حرکت )گزارش
2 | 0
warning signal٢٣:٢٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢١بوق هشدار، سیگنال هشدار، علامت/تابلوی هشدارگزارش
2 | 0
emergent٢١:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢٢قریب الوقوعگزارش
5 | 0
خسته نباشید٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٤More power to your elbow/to youگزارش
74 | 4
at all times٢٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤همواره، دائم، همچنانگزارش
12 | 0
action at law٢٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤[حقوق] دعوی، اقدام قانونی، دادخواهی =Legal actionگزارش
0 | 0
bracket٠٨:٠٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٧سگدست، پایه، بست، قلابگزارش
0 | 0
po٢١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤Purchase Order سفارش خرید دستور خرید گزارش
0 | 0
purchase order٢١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٤PO سفارش خرید دستور خرید گزارش
7 | 1
odc٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢١other direct cost سایر هزینه های مستقیمگزارش
0 | 0
GA٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢١General and administrative expense مخارج عمومی و مدیریتیگزارش
0 | 0
ß١٦:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢١به عبارت دیگر، به معنی، برای مثال، بهتر بگویم ( در اسناد حقوقی، استشهاد، . . . ) to wit, Scilicetگزارش
2 | 1
bond premium١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢١اضافه بهای اوراق قرضهگزارش
0 | 0
de minimis١٨:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/١٩ناچیز، بی ارزش، کم ارزشگزارش
5 | 0
condicio sine qua non١٤:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٩شرط اساسیگزارش
0 | 0
standby letter of credit١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٤/١٥اعتبارنامۀ احتیاطیگزارش
0 | 0
gun range٢١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٢باشگاه تیراندازیگزارش
0 | 0
mechanics lien١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧حق حبس ( مال توسط ) سازنده، پیمانکار، تعمیرکار و . . . به منظور دریافت دستمزدگزارش
0 | 0
line break١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧نقطه سر خط استفاده از کلید Enterگزارش
14 | 1
شرط ضمن العقد١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢conditions within the contractگزارش
0 | 0
ضمن العقد١٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢within the contractگزارش
0 | 0
وکالت بلا عزل١١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢irrevocable power of attorneyگزارش
5 | 1
mostly satisfied١١:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/١١غالبا راضیگزارش
0 | 0
احراز صلاحیت٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠١to be eligible eligibilityگزارش
0 | 0
domestic partner١٢:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩هم باش، شریک زندگی غیر متاهل ( به خصوص هم جنس )گزارش
5 | 0
subject to١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨منوط به، محکوم بهگزارش
25 | 1
internal revenue service١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨سازمان مالیات، سازمان درآمدهای داخلیگزارش
5 | 0
اندیکاتور١٥:٣٩ - ١٣٩٨/٠٤/٠٧book of correspondencesگزارش
0 | 1
بلامانع١٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٧not objectionableگزارش
9 | 1
ناگزیر١٨:١١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢inevitably unavoidablyگزارش
16 | 3
gyn chair٠٨:٥٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٦صندلی معاینۀ بانوانگزارش
2 | 0
guilty plea١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٠اقرار به جرمگزارش
2 | 0
بالاجبار٢٣:٣١ - ١٣٩٨/٠١/١٣compulsively, forcibly, forcefullyگزارش
0 | 0
medical condition٢١:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/١١مشکل پزشکیگزارش
53 | 0
مناعت طبع١٣:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٢٤generosityگزارش
57 | 3
دریا دلی٠١:٥٠ - ١٣٩٧/١٢/٢٣generosityگزارش
0 | 0