باوفا

باوفا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfar cry١٤:٣١ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥فریاد دور دست ، بسیار متفاوت ، زمین تا آسمانگزارش
57 | 1
far cry١٤:١٩ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥فریاد دور دست ، بسیار متفاوتگزارش
23 | 2
shall i know١٣:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٤باید بدانم ( از کجا بدانم )گزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهfar cry١٤:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٥
• Life on a farm is a far cry from what I've been used to.
زندگی در مزرعه بسیار متفاوت از زندگی ای است که قبلا داشته ام.
16 | 2