تاریخ
٥ سال پیش
متن
Life on a farm is a far cry from what I've been used to.
دیدگاه
٢

زندگی در مزرعه بسیار متفاوت از زندگی ای است که قبلا داشته ام.