امتیاز‌های باوفا

بازدید
١٥
امتیاز کل
٤٢٠
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٣
٤٦
×
١٠
=
٤٦٠
٢٠
×
=
-٤٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٢٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٦
×
١٠
=
٤٦٠
٢٠
×
=
-٤٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٢٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠