برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Bahar21

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 INF
به چیزی احتیاج داشتن یا خواهان داشتن چیزی
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

2 مطابق نقشه پیش رفتن
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

3 آغاز کردن، شروع کردن ١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

4 فروپاشی، متلاشی شدن، فرو ریختن
هم معنی fall apart و fall to pice
١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

5 مشتاقانه ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

6 very quickly and in a very short time ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

7 سریعا ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

8 make off with درسته
به معنی دزدیدن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

9 to steal something and take it away with you ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

10 با فعل become: یه شبه معروف شدن ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

11 seems to continue forever ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

12 (با اعدا) فقط(only) ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

13 از دست دادن (هم معنی miss) ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

14 شناخته شده(known by a lot of people) ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

15 شهرت ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|