بهار ابراهیمی

بهار ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhand held١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٨چیزی که در دست جا بگیردگزارش
23 | 1
meet١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٨Prefer sth for sbگزارش
2 | 1
identify١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٨شناختن کسی و تشخیص این که او کیست😅😊گزارش
14 | 1
glide١٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/١٨نرم حرکت کردن سبک حرکت کردنگزارش
14 | 0
generate١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٨به وجود اوردن تولید کردنگزارش
9 | 0
flow١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٨✅ جریان ✅ جاری بود مانند: آب ، رودخانه و. . . . ✅ هر چیزی که جاری و روان باشدگزارش
18 | 0
ensure١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٨✅ متقاعد کردن کسی ✅ تضمین کردن چیزیگزارش
18 | 0
endure١٣:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٨Last for along timeگزارش
14 | 1
edutainment١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/١٨سیستم چندرسانه ای هست به نام " سرگرمی آموزشی" که از ترکیب متن، ویدیو، انیمیشن و. . . . . به دست اومده است😊 گزارش
2 | 0
do without١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٨بدون چیزی کار یا زندگی کردن Exp: we do without carگزارش
12 | 1
dna fingerprinting١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٨تشخیص یک فرد و مشخصات او از روی دی ان ایگزارش
7 | 1
diagnosis١٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٨عیب و ایراد کسی را شناسایی کردنگزارش
12 | 0
device١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/١٨دستگاه اسباب وسیله یک قطعه که یک کار مشخص را انجام می دهدگزارش
14 | 1
currently١٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/١٨در حال حار در زمان حالگزارش
9 | 1
ambitious١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/١١بلند پرواز بلند همت گزارش
12 | 0
unscrambling١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦مرتب کردن کلمات یا جملات گسستهگزارش
7 | 1
TAR١٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤قیر ( ماده ای که از سوختن تنباکو بدست میاد )گزارش
14 | 1
switch١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Shift or change انتقال و جابه جاییگزارش
7 | 1
supply١٣:٢٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤تامین کردنگزارش
7 | 1
subsequent١٣:٢٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤پس از. . . . . بعد از یک واقعهگزارش
7 | 1
smoothly١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤راحت و آسان بی دردسرگزارش
23 | 1
slippery١٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤لیز و لغزنده. چسبناکگزارش
7 | 0
سینوزیت١٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Sinusگزارش
2 | 0
sinus١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤حفره های بدن مانند ( حفره های بینی یا حفره های داخل استخوان ) Empty spaces in the bones of your face in the area behind your nose😊گزارش
28 | 0
rock١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤تخته سنگ بزرگگزارش
9 | 1
respiratory١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤نفس کشیدنگزارش
18 | 1
pose١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤ایجاد یک موقعیت خطرناک یا دشوار برای خود یا دیگران😊گزارش
16 | 1
penetration١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤نفوذگزارش
14 | 0
penetrate١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤نفوذکردن . داخل چیزی رفتنگزارش
25 | 0
passage١٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤مجرای تنفس یا عبور غذا مجرا قسمتی در بدنگزارش
32 | 1
pamper١٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤لوس کردن کسی به عبارتی بیش از اندازه مهربون بودنگزارش
7 | 0
overwork١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤بیش از اندازه کار سخت کردنگزارش
2 | 0
overturn١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤چپه کردن. واژگونیگزارش
16 | 0
on١٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤به همراه داشتن چیزی با خودگزارش
14 | 1
license plate٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤پلاک وسایل نقلیه مانند ماشینگزارش
5 | 0
insure٠١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤بیمهگزارش
0 | 0
inhale٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Breathe sthگزارش
5 | 0
inefficiency٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤با بهترین کیفیت ممکن کار نکردنگزارش
2 | 0
further٠١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Additionalگزارش
2 | 0
evil٠١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤مضر ، چیزی که بدی و بدبختی میارهگزارش
12 | 0
enjoyment٠١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤لذت بردنگزارش
5 | 0
emphysema٠١:٤١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤یک نوع بیماری ریویگزارش
16 | 0
dull٠١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤بی حس کنندهگزارش
9 | 1
drive٠١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤به جای خیابان و کوچه به کار می رودگزارش
16 | 1
document٠١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤A piece of writing that give you some informationsگزارش
9 | 1
congestion٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤تراکمگزارش
12 | 0
congested٠١:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Extremly bloked with trafficگزارش
12 | 0
concentrate٠١:٣٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤Focusگزارش
28 | 1