برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهار ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Prefer sth for sb ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

2 شناختن کسی و تشخیص این که او کیست😅😊 ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

3 نرم حرکت کردن
سبک حرکت کردن
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

4 چیزی که در دست جا بگیرد ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

5 به وجود اوردن
تولید کردن
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

6 ✅ جریان
✅ جاری بود مانند: آب ، رودخانه و....
✅ هر چیزی که جاری و روان باشد
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

7 ✅ متقاعد کردن کسی
✅ تضمین کردن چیزی
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

8 Last for along time ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

9 سیستم چندرسانه ای هست به نام " سرگرمی آموزشی" که از ترکیب متن، ویدیو، انیمیشن و..... به دست اومده است😊
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

10 بدون چیزی کار یا زندگی کردن
Exp: we do without car
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

11 تشخیص یک فرد و مشخصات او از روی دی ان ای ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

12 عیب و ایراد کسی را شناسایی کردن ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

13 دستگاه
اسباب
وسیله
یک قطعه که یک کار مشخص را انجام می دهد
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

14 در حال حار
در زمان حال
١٣٩٩/٠٦/١٨
|

15 بلند پرواز
بلند همت
١٣٩٩/٠٦/١١
|

16 مرتب کردن کلمات یا جملات گسسته ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

17 قیر ( ماده ای که از سوختن تنباکو بدست میاد) ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

18 Shift or change
انتقال و جابه جایی
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

19 تامین کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

20 پس از.....
بعد از یک واقعه
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

21 راحت و آسان
بی دردسر
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

22 لیز و لغزنده. چسبناک ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

23 Sinus ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

24 حفره های بدن مانند ( حفره های بینی یا حفره های داخل استخوان)
Empty spaces in the bones of your face in the area behind your nose😊
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

25 تخته سنگ بزرگ ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

26 نفس کشیدن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

27 ایجاد یک موقعیت خطرناک یا دشوار برای خود یا دیگران😊 ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

28 نفوذ ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

29 نفوذکردن . داخل چیزی رفتن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

30 مجرای تنفس یا عبور غذا
مجرا قسمتی در بدن
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

31 لوس کردن کسی
به عبارتی بیش از اندازه مهربون بودن
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

32 بیش از اندازه کار سخت کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

33 چپه کردن. واژگونی ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

34 به همراه داشتن چیزی با خود ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

35 سبک ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

36 پلاک وسایل نقلیه مانند ماشین ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

37 بیمه ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

38 Breathe sth ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

39 با بهترین کیفیت ممکن کار نکردن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

40 وسیله نقلیه ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

41 Additional ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

42 مضر ، چیزی که بدی و بدبختی میاره ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

43 لذت بردن ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

44 یک نوع بیماری ریوی ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

45 بی حس کننده ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

46 به جای خیابان و کوچه به کار می رود ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

47 A piece of writing that give you some informations ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

48 تراکم ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

49 Extremly bloked with traffic ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

50 Focus ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|