عبدالعزیز میرخزیمه

عبدالعزیز میرخزیمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsure thing١٥:٢١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢در جواب تشکر گفته میشود و معادل : "قابلی نداشت" در زبان پارسی هستگزارش
5 | 0
کلبتین١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠١بعنوان شاهد برای کاربرد لغت کلبتین بیت ذیل از دیوان شمس مولانا میتواند استفاده شود : زنجیرها را بردرید ما هر یکی آهنگریم آهن گزان چون کلبتین آهنگ آتش ... گزارش
0 | 0
vanished١١:٢٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٦ناپدید شدنگزارش
46 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهeven١٧:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/١٠
• The new road has an even surface.
این جادهء جدید سطحی هموار و صاف دارد ( مسطح )
62 | 3