برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عبدالعزیز میرخزیمه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بعنوان شاهد برای کاربرد لغت کلبتین بیت ذیل از دیوان شمس مولانا میتواند استفاده شود :
زنجیرها را بردرید ما هر یکی آهنگریم
آهن گزان چون کلبتین آه ...
١٣٩٩/٠٢/٠١
|

2 ناپدید شدن ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 even
• The new road has an even surface.
• این جادهء جدید سطحی هموار و صاف دارد(مسطح)
١٣٩٧/١٢/١٠
|