برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی ولی زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اعتقادی ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

2 مشخصه ی اصیل ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

3 پِیرنگ ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

4 شاید �جُنگ� هم معادل خوبی باشد. ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

5 سنجش یار ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

6 قاتل بالفطره ١٣٩٩/٠١/١٧
|

7 ضرباهنگ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

8 گداخته، نرم شده
مثل:
...with a melted heart...
١٣٩٩/٠١/١٣
|

9 کادر درمانی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

10 برخورد کردن با، مواجه شدن با،
مثل:
... The question is not whether they controlled the disease or not, but how we tackle it ...
که می تواند ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

11 (به عنوان فعل:) پوشاندن، دربرگرفتن.
مثل:
... when the virus first surfaced in China ...
که می تواند این طور ترجمه شود:
...زمانی که در اب ...
١٣٩٩/٠١/١١
|

12 امواج تکانه ای، امواج شدید ١٣٩٩/٠١/١١
|

13 خط مقدم ١٣٩٩/٠١/١١
|

14 نظر خانم مژگان محمدی کاملا مطابق با تعریف دیکشنری کمبریج است و ترجمه "شاید چنین باشد اما" بسیار مناسب است، هرچند، می توان این عبارت را تا حدودی معاد ... ١٣٩٨/٠٤/٢٥
|

15 غیر منتظره ١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

16 تنظیمات ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

17 [ریاضی]: hypergraph
ابرگراف، مَه گراف
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

18 (ریاضی، منطق ریاضی) فروکاسته ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

19 اندودن ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

20 اندوده ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 singularly
• We did some singularly boring experiment.
• ما بعضی آزمایش هایی را انجام دادیم که به نحوی استثنائی خسته کننده بودند.
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

2 singularly
• The statement of our delegation was singularly appropriate to the occasion.
• بیانیه هیئت نمایندگی ما به نحوی استثنائی برای این شرایط مناسب بود.
١٣٩٧/٠٧/٢٤
|

3 hyper
• The kids are really hyper today - I think I'm going to send them outside.
• امروز، بچه ها واقعا پر جنب و جوش هستند - فکر می کنم می خواهم آنها را بیرون بفرستم.
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|

4 hyper
• Sometimes he gets so hyper you can't talk to him.
• گاهی اوقات او خیلی جوشی می شود، نمی توانید با او صحبت کنید.
١٣٩٧/٠٦/٢٥
|