برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

neda

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بسط دادن ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

2 ترسل
نامه نگاری
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

3 از آن خود کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

4 همان دم
اینک
دیگر
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

5 ادعای چیزی...
alleged usability of this thing یعنی ادعای کارا بودن این چیز
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

6 فرد-پیدایش ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

7 معوج ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

8 به تملک خود درآوردن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

9 tip over: متمایل شدن-سرازیر شدن-سوگیری کردن-تاختن به چیزی-...
tip over into sth: بدل به چیزی شدن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

10 باریک بینی
ژرف نگری
مداقه
١٣٩٩/٠٤/١١
|

11 جسمانی ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

12 هرچه باشد ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

13 محک زدن
در بوته آزمون گذاشتن
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

14 زیسته ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

15 عزم خود را جزم کردن ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

16 بازنگریسته ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

17 تقریر ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

18 تن یافته ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

19 نامیدن ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

20 بهای سنگین
به بهای گزاف
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|