برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

neda

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کوره راه ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

2 قاعده رفتار
اصل اخلاقی
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

3 حمل در گزاره منطقی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

4 بسط دادن ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

5 ترسل
نامه نگاری
١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

6 از آن خود کردن ١٣٩٩/٠٧/٠٤
|

7 همان دم
اینک
دیگر
١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

8 ادعای چیزی...
alleged usability of this thing یعنی ادعای کارا بودن این چیز
١٣٩٩/٠٧/٠١
|

9 فرد-پیدایش ١٣٩٩/٠٦/٢١
|

10 معوج ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

11 به تملک خود درآوردن ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

12 tip over: متمایل شدن-سرازیر شدن-سوگیری کردن-تاختن به چیزی-...
tip over into sth: بدل به چیزی شدن
١٣٩٩/٠٤/١٣
|

13 باریک بینی
ژرف نگری
مداقه
١٣٩٩/٠٤/١١
|

14 جسمانی ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

15 هرچه باشد ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

16 محک زدن
در بوته آزمون گذاشتن
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

17 زیسته ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

18 عزم خود را جزم کردن ١٣٩٩/٠٣/٣١
|

19 بازنگریسته ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

20 تقریر ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

21 تن یافته ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

22 نامیدن ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

23 بهای سنگین
به بهای گزاف
١٣٩٩/٠٣/٢٣
|