برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آرش روزیطلب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بر چیزی استوار بودن ١٤٠٠/٠٣/٠٣
|

2 سیستم، دستگاه ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

3 (به درون خود) جذب کردن ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

4 باز شدن از دور قرقره، رها شدن از دور قرقره ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

5 شکست کامل ١٤٠٠/٠٢/١٢
|

6 گرد آمدن ١٤٠٠/٠٢/١١
|

7 واحد، یکا ١٤٠٠/٠٢/١١
|

8 انتقال به نسل، جزء و... بعدی یا متوالی ١٤٠٠/٠٢/١١
|

9 آمیخته با associated with
متناظر با
١٤٠٠/٠٢/١١
|

10 عدم قابلیت دسترسی ١٤٠٠/٠٢/١١
|

11 از رده خارج کردن ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

12 عکس نقیض ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

13 عکس نقیض ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

14 در مقایسه با ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

15 هر یک از ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

16 حیطه‌/محدوده‌ی کاربرد یا اعتبار چیزی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

17 جداگانه، خاص، به خصوص ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

18 در اختیار گذاشتن ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

19 مرزی ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|