reel

/ˈriːl//riːl/

معنی: حلقه، قرقره، ماسوره، چرخک، قرقره فیلم، حلقه فیلم، نخ پیچیده بدور قرقره، پشت سر هم، چرخیدن، گیج خوردن، یله رفتن، تلو تلو خوردن
معانی دیگر: (مثلا در اثر مستی یا ضربه) تلوتلو خوردن، گیج رفتن، پیلی پیلی خوردن، ناویدن، سکندری رفتن، (از ترس و غیره) پس پسکی رفتن، پس پا شدن، به قهقرا رفتن، چرخ زدن (یا خوردن)، به دوران آوردن، کسی را گیج کردن، باعث تلوتلو خوردن کسی شدن، گیجاندن، به تلوتلو خوردن در آوردن، سکندری دادن، (رقص تند اسکاتلندی) ریل، (برای پیچیدن نخ و فیلم و نوار و غیره) قرقره، بوبین، ماسوره (spool هم می گویند)، هر چیزی که دور قرقره پیچیده باشد، طوقه، طبلک، (دور قرقره یا ماسوره) پیچیدن، قرقره ی چوب ماهیگیری (که ریسمان دور آن پیچیده است)، (کشتی) گوفیه، ن  پیچیده بدور قرقره، مسلسل، متوالی

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cylinder, spool, or the like that usu. turns on an axis, and on which cord, wire, tape, film, or the like can be wound.
مشابه: roll

- He mounted a new reel on his fishing rod.
[ترجمه گوگل] او یک قرقره جدید روی چوب ماهیگیری خود نصب کرد
[ترجمه ترگمان] یک چرخ جدید از چوب ماهیگیری خود بالا گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the amount of material that is or can be wound on such a device.
مشابه: roll

- I have only one more reel of film.
[ترجمه شادکام نصرت اله] من فقط یک حلقهء دیگر فیلم ر ا دارم
|
[ترجمه گوگل] من فقط یک حلقه فیلم دیگر دارم
[ترجمه ترگمان] من فقط یه فیلم دیگه از فیلم دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: reels, reeling, reeled
عبارات: reel off
(1) تعریف: to wind on, or as though on, a reel.

- It took him time to reel the fishing line because it was tangled.
[ترجمه علیرضا محمودی] بدلیل اینکه نخ قلاب ماهیگیری بهم ریخته ، برای مرتب کردن آن خیلی وقت از او گرفته شد
|
[ترجمه گوگل] زمان زیادی طول کشید تا نخ ماهیگیری را بچرخاند زیرا درهم بود
[ترجمه ترگمان] وقتش بود که قلاب ماهیگیری را جمع کند، چون درهم و برهم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to capture or recover by winding in with a reel.

- She reeled in a huge fish.
[ترجمه Yousef] او از بزرگی ماهی گیج شد.
|
[ترجمه چاقال زاویه فک] او ماهی را در باسن فرو برد
|
[ترجمه گوگل] او در یک ماهی بزرگ حلقه زد
[ترجمه ترگمان] او در حالی که ماهی بزرگی در دست داشت، تلوتلو می خورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: reels, reeling, reeled
(1) تعریف: to waver or be thrown back.
مشابه: stagger

- The troops reeled under the bombardment.
[ترجمه گوگل] نیروها زیر بمباران چرخیدند
[ترجمه ترگمان] سربازان زیر بمباران سست شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to sway or stagger, as from fatigue or intoxication.
مشابه: lurch, stagger, teeter

- The exhausted runner was reeling after the marathon.
[ترجمه گوگل] دونده خسته پس از ماراتن در حال چرخیدن بود
[ترجمه ترگمان] دونده کاملا خسته بعد از ماراتن گیج شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to turn in circles; whirl.
مشابه: circle

- We twirled so fast that the room seemed to reel around us.
[ترجمه علیرضا محمودی] آنقدر سریع چرخیدیم که انگار اتاق دور سر ما میچرخد
|
[ترجمه گوگل] آنقدر سریع می چرخیدیم که به نظر می رسید اتاق به دور ما می چرخید
[ترجمه ترگمان] چنان سریع حرکت کردیم که گویی اتاق به دور ما می چرخد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to feel dizzy, as from whirling.
مشابه: swirl, turn, whirl

- I have to sit down because my head is reeling.
[ترجمه گوگل] باید بشینم چون سرم می پیچه
[ترجمه ترگمان] من باید بشینم چون سرم گیج میره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
• : تعریف: to cause to reel.
مشابه: stagger
اسم ( noun )
• : تعریف: an act, movement, or sensation of reeling.
اسم ( noun )
• : تعریف: a lively folk dance of Scottish origin, or the music that accompanies it.

جمله های نمونه

1. reel in
1- دور قرقره (یا بوبین یا ماسوره) پیچیدن 2- ماهی گرفتن

2. reel off
(به سرعت) تولید کردن،نوشتن،گرفتن (و غیره)

3. reel out
از قرقره (یا بوبین و غیره) باز کردن

4. a reel of film
یک حلقه فیلم

5. to reel a fish in
(با پیچیدن ریسمانی دور قرقره ی ماهیگیری) ماهی را گرفتن

6. a film reel
قرقره ی فیلم

7. a garden hose reel on wheels
قرقره ی چرخدار شلنگ باغبانی

8. (right) off the reel
(امریکا - عامیانه) بی درنگ،بدون تردید

9. Would you please rewind the thread onto the reel?
[ترجمه گوگل]لطفاً نخ را روی قرقره برگردانید؟
[ترجمه ترگمان]میشه لطفا نخ رو دوباره وصل کنی به حلقه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. First, reel out the electric cable carefully.
[ترجمه گوگل]ابتدا کابل برق را با دقت بچرخانید
[ترجمه ترگمان]اول تلویزیون الکتریکی را با دقت جمع کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. He can reel off a letter if the manager asks for one.
[ترجمه گوگل]او می تواند در صورت درخواست مدیر، نامه ای را بپیچد
[ترجمه ترگمان]اگر مدیر تقاضا کند، می تواند یک نامه را خاموش کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. A reel is in four-four time, and a jig is in six-eight time.
[ترجمه گوگل]یک قرقره در زمان چهار چهار و یک جیگ در زمان شش و هشت است
[ترجمه ترگمان]یک چرخ در چهار و چهار ساعت است، و یک jig در شش تا هشت ساعت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The rod bent double, the reel shrieked and ratcheted.
[ترجمه گوگل]میله دو برابر خم شد، قرقره جیغ زد و جغجغه خورد
[ترجمه ترگمان]قلاب را دو بار خم کرد و reel جیغ کشید و دوباره شروع به چرخیدن کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. It took almost an hour to reel the fish in.
[ترجمه گوگل]تقریباً یک ساعت طول کشید تا ماهی را بچرخانید
[ترجمه ترگمان]تقریبا یک ساعت طول کشید تا ماهی ها را جمع و جور کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. But she could reel out pages of verbal textbook at the mention of any subject.
[ترجمه گوگل]اما او می‌توانست صفحات کتاب درسی کلامی را با ذکر هر موضوعی بچرخاند
[ترجمه ترگمان]اما او می توانست صفحات کتاب درسی شفاهی را به خاطر هر موضوعی پرت کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. People riotously reel around here, fighting, fondling, tittering, clowning.
[ترجمه گوگل]مردم با شورش در اینجا می چرخند، دعوا می کنند، نوازش می کنند، تیتر می زنند، دلقک می کنند
[ترجمه ترگمان]مردم مدام دور هم جمع می شوند، دعوا می کنند، دعوا می کنند، نوازش می کنند، شوخی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. During this time they were also shown a reel of commercials for different brands, including one for Tetley round bags.
[ترجمه گوگل]در طول این مدت همچنین حلقه ای از آگهی های تجاری برای مارک های مختلف، از جمله یکی برای کیف های گرد Tetley به آنها نشان داده شد
[ترجمه ترگمان]در طول این مدت، آن ها یک حلقه تبلیغات برای مارک های مختلف، از جمله یکی برای کیف های گرد آوری نشان داده شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

حلقه (اسم)
loop, ring, segment, annulus, reel, chain, hoop, vortex, wicket, gird, girdle, hank, volute, wisp, curl, cincture, convolution, earring, gyre, eyelet, facia, fascia, ferrule, grummet, handfast, whorl

قرقره (اسم)
turn, reel, bobbin, pulley, spool, hank, hasp

ماسوره (اسم)
reel, bobbin, spool, hank, hasp

چرخک (اسم)
reel, pulley, caster, rowel, trundle, whirligig

قرقره فیلم (اسم)
reel

حلقه فیلم (اسم)
reel

نخ پیچیده بدور قرقره (اسم)
reel

پشت سر هم (اسم)
reel

چرخیدن (فعل)
roll up, turn, twirl, whirl, swing, reel, pivot, rotate, wheel, wry, twist, trundle, revolve, trill, spin, troll, slue

گیج خوردن (فعل)
reel, stagger

یله رفتن (فعل)
reel, stagger

تلو تلو خوردن (فعل)
swing, reel, oscillate, vacillate, stagger, dodder, stumble, wobble, lurch, totter, teeter

تخصصی

[سینما] قرقره - حلقه استاندارد فیلم - حلقه - حلقه آهنی فیلم - پرده
[کامپیوتر] قرقره ؛ حلقه
[برق و الکترونیک] قرقره، ماسوره، بوبین
[نساجی] ماسوره - بوبین - نخ پیچ - ابریشم کشی - باز کردن ابریشم از پیله و پیچیدن روی ماسوره - چرخ ابریشم کشی - چرخ نخ پیچی - کلاف پیچ - قرقره فلانژ دار- ماشین کلاف پیچی - نورد چله پیچی بخشی
[ریاضیات] حلقه، چرخ، پیچ، حلقه ی نوار، قرقره
[پلیمر] قرقره
[سینما] حلقه فیلم

انگلیسی به انگلیسی

• spool, cylinder around which long flexible material is wound (such as thread, film, etc.)
roll up, wind onto a spool; sway, falter, move unsteadily
a reel is a cylindrical object around which you wrap something such as thread or cinema film.
the reel on a fishing rod is a round device used to control the length of the fishing line.
if someone reels somewhere, they move there unsteadily as if they were going to fall.
if someone or something reels from an unpleasant experience, they are deeply affected by it.
if your brain or your mind is reeling, you are very confused because you have too much to think about.
if you reel in a fish, you pull it towards you by turning the handle on the reel and shortening the line.
if you reel off information, you repeat it from memory quickly and easily.

پیشنهاد کاربران

فیلم کوتاه چند دقبقه ای در رسانه اجتماعی اینستاگرام
reel ( سینما و تلویزیون )
واژه مصوب: حلقۀ فیلم
تعریف: 1. افزاره ای مدور که فیلم به دور آن می پیچد 2. نوار فیلم با طولی مشخص که به دور یک حلقۀ فلزی پیچیده می شود
قرقره , حلقه ( فیلم ) ؛ گیج رفتن , تلوتلو خوردن
– He mounted a new reel on his fishing rod
– I have only one more reel of film
– My head reeled and I swayed a little
– The runner was reeling after the marathon
– a stone hit his head and the street reeled before his eyes
نوعی رقص ایرلندی
سردرگم بودن
منگ بودن
در بهت/شوک به سر بردن
گیج کردن کسی
you have to do is reel her in
باز شدن از دور قرقره، رها شدن از دور قرقره
bobbin
تلو تلو خوردن، چرخ خوردن، پیچ خوردن
A stone hit his head and the world reeled before his eyes.
در شوک بودن، گیج ماندن، به طوریکه انسان از عمل باز بماند
حلقه فیلم
to be confused or shocked by a situation
نقش فرد دیگری را بازی کردن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٣)

بپرس