امتیاز‌های Lee shin hye

بازدید
١
امتیاز کل
٢٢,٥٦٠
کل مدال ها
٦٤
طلا
١٣
نقره
٤١
برنز
١٠
٢,٣٣٦
×
١٠
=
٢٣,٣٦٠
٤٠٠
×
=
-٨٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٥٦٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٣٣٦
×
١٠
=
٢٣,٣٦٠
٤٠٠
×
=
-٨٠٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٥٦٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠