امتیاز‌های Lee shin hye

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢٢,٥٩٨
کل مدال ها
٦٤
طلا
١٣
نقره
٤١
برنز
١٠
٢,٣٤٠
×
١٠
=
٢٣,٤٠٠
٤٠١
×
=
-٨٠٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٥٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٣٤٠
×
١٠
=
٢٣,٤٠٠
٤٠١
×
=
-٨٠٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٥٩٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠