تاریخ
٤ سال پیش
متن
The driver of the car was badly injured, but the passengers were safe.
دیدگاه
٨

راننده ماشین به شدت اسیب دیده بود اما مسافر ها در امان بودند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
We spent a total of ninety-five dollars at the restaurant.
دیدگاه
١٣

ما روی هم نود و پنج دلار در رستوران خرج کردیم