برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرشهریار امینیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دامن زدن به ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

2 ناوارد - بی تجربه ١٤٠٠/٠٥/٠٧
|

3 بی علاقه گی ناشی از تکرار کاری - بی انگیزگی ١٤٠٠/٠٥/٠٤
|

4 لحظه ای- فوری ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

5 نقش دختر ساده و معصوم در فیلم و تئاتر ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

6 خام ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

7 پیشرفت غیرمنتظره ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

8 رمان یا فیلم سطحی(آبکی) عاشقانه تاریخی - رمان زرد عاشقانه تاریخی ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

9 ملاقاتی که حسب ادای احترام انجام میشود و رسمی نیست ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

10 قاطعانه - با عزمی راسخ - مصمم ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

11 دختر سرخانه - دختری که در ازای انجام امور جزیی خانه داری با یک خانواده زندگی میکند. ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

12 زد و بند - معامله ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

13 برای تمام فصول ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

14 طرفداران حسرت به دل، هواداران مشتاق و آرزومند ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

15 دورادور ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

16 خواندنی شدن - جذاب برای خواندن ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

17 جفت و جور کردن - مرتب کردن ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

18 جبران خسارت (مالی- قراردادها)
احیای سلامت جسمی یا روحی (پزشکی)
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

19 به نتیجه رسیدن - موفق شدن ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

20 به نتیجه رسیدن - ختم به خیر شدن -موفق شدن ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

21 بدون نشانه - بدون علامت- ١٤٠٠/٠٤/٢٤
|

22 تفکر عمیق - برتر اندیشیدن- بهتر فکر کردن ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

23 حق مالکیت مازاد
در علم حقوق- حقوق مالکیت مازد بر حق مالکیت اولیه
در اقتصاد- حق خرید سهام مازد با قیمت خرید اولیه
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

24 بی ارزش - عدم تمایل به انجام کاری و یا توجه به چیزی - بی علاقه گی به موضوعی ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

25 گاوبازی - مسابقات گاوبازی ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

26 هنجارشکن ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

27 پا را از حد فراتر گذاشتن ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

28 سپاسنامه - نامه های تشکرآمیز خطاب به میزبان- نامه هایی که پس از ترک اقامتگاه یک دوست جهت تشکر از میزبانی او نوشته میشود ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

29 اتفاقی که وقوع آن قطعی است اما زمان آن مشخص نیست. مثل مرگ ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

30 زیر سوال بردن، تخطی کردن ١٤٠٠/٠٤/١٣
|

31 منشی زن - منشی زن وفادار- منشی زن خصوصی ١٤٠٠/٠٤/١١
|

32 مجتمع مسکونی خانوادگی، شهرک مسکونی خانوادگی ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

33 دل مشغولی، موضوع مورد علاقه، سرگرمی ١٤٠٠/٠٤/٠٨
|

34 نویسنده مورد نظر ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|