امیرشهریار امینیان

امیرشهریار امینیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهseptuagenarian١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥هفتاد هشتاد سالهگزارش
2 | 0
guess oneself١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤ظن و تردید نسبت به کار خود - نیاز کمالگرایانه فرد به بازبینی مکرر و مکرر عملکردگزارش
0 | 0
possible١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤مقبولگزارش
5 | 0
bile٠٩:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢خشم - نفرتگزارش
2 | 0
myrmidon٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١نوچهگزارش
2 | 0
minor١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٧کم اهمیت - دون پایه - نه چندان مهمگزارش
0 | 0
functionless١٥:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩بی عملکرد - بدردنخور - غیرموظف - بی مسئولیتگزارش
0 | 0
idolater١٥:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩جانشیفتهگزارش
0 | 0
regurgitating١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩رجعت به گذشته - تکرار گذشتهگزارش
0 | 0
coruscating١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨درخشان - کوبنده ( نقد )گزارش
0 | 0
bank١٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨مخزنگزارش
7 | 0
force ten١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨پر قدرت - سهمگین پگزارش
0 | 0
hideous١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٨بدریخت - غیرحرفه ای ( کار هنری ) - زشت و زنندهگزارش
2 | 0
aggravate١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧دامن زدن بهگزارش
0 | 0
barbarian١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧ناوارد - بی تجربهگزارش
0 | 0
jaded١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤بی علاقه گی ناشی از تکرار کاری - بی انگیزگیگزارش
2 | 0
off the cuff١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣لحظه ای - فوریگزارش
0 | 0
ingnue١٢:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣نقش دختر ساده و معصوم در فیلم و تئاترگزارش
0 | 0
unfinished١٨:٢٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣١خامگزارش
0 | 0
breakthrough١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣١پیشرفت غیرمنتظرهگزارش
0 | 0
bodice ripper١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣١رمان یا فیلم سطحی ( آبکی ) عاشقانه تاریخی - رمان زرد عاشقانه تاریخیگزارش
0 | 0
courtesy call١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣١ملاقاتی که حسب ادای احترام انجام میشود و رسمی نیستگزارش
0 | 0
determinedly١٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/٣١قاطعانه - با عزمی راسخ - مصممگزارش
5 | 0
au pair girl١٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣١دختر سرخانه - دختری که در ازای انجام امور جزیی خانه داری با یک خانواده زندگی میکند.گزارش
0 | 0
wheeling and dealing٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٣١زد و بند - معاملهگزارش
0 | 0
then and now٠٨:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣١برای تمام فصولگزارش
0 | 1
buffs yearning١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠طرفداران حسرت به دل، هواداران مشتاق و آرزومندگزارش
0 | 0
from afar١٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠دورادورگزارش
0 | 0
readability١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧خواندنی شدن - جذاب برای خواندنگزارش
2 | 0
put together١٩:٢٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧جفت و جور کردن - مرتب کردنگزارش
0 | 0
make whole١٥:٣٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧جبران خسارت ( مالی - قراردادها ) احیای سلامت جسمی یا روحی ( پزشکی )گزارش
2 | 0
pan out١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤به نتیجه رسیدن - موفق شدنگزارش
0 | 0
pan out١٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤به نتیجه رسیدن - ختم به خیر شدن - موفق شدنگزارش
0 | 1
unsymptomatic١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤بدون نشانه - بدون علامت -گزارش
0 | 0
outthink١٢:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣تفکر عمیق - برتر اندیشیدن - بهتر فکر کردنگزارش
2 | 0
extra rights١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣حق مالکیت مازاد در علم حقوق - حقوق مالکیت مازد بر حق مالکیت اولیه در اقتصاد - حق خرید سهام مازد با قیمت خرید اولیهگزارش
0 | 0
unforthcoming١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢بی ارزش - عدم تمایل به انجام کاری و یا توجه به چیزی - بی علاقه گی به موضوعیگزارش
0 | 0
rodeo٠٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢گاوبازی - مسابقات گاوبازیگزارش
2 | 0
counterculture١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢١هنجارشکنگزارش
2 | 0
beyond the pale١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢١پا را از حد فراتر گذاشتنگزارش
0 | 0
bread and butter letters١٩:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/١٧سپاسنامه - نامه های تشکرآمیز خطاب به میزبان - نامه هایی که پس از ترک اقامتگاه یک دوست جهت تشکر از میزبانی او نوشته میشودگزارش
0 | 1
“not ‘if’—‘when٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦اتفاقی که وقوع آن قطعی است اما زمان آن مشخص نیست. مثل مرگگزارش
0 | 0
trespassed١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٣زیر سوال بردن، تخطی کردنگزارش
0 | 0
woman friday١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١١منشی زن - منشی زن وفادار - منشی زن خصوصیگزارش
0 | 0
family compound١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨مجتمع مسکونی خانوادگی، شهرک مسکونی خانوادگیگزارش
0 | 0
hobbyhorses١٨:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٨دل مشغولی، موضوع مورد علاقه، سرگرمیگزارش
0 | 0
writer to be١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥نویسنده مورد نظرگزارش
2 | 0