برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیرحسین روضاتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1
فداکاری
١٣٩٧/١١/١٤
|

2 قلب پاک / پاکدل / بی شیله پیله ١٣٩٧/١١/١٤
|

3 فردی با ویژگی کاریزما ١٣٩٧/١١/١٣
|

4 فامیل وابسته مثلا عمه یا دایی ١٣٩٧/١١/١٣
|

5 اهدا کردن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

6 با جور و عرضه ١٣٩٧/٠٩/١٤
|

7 اصلاح عامه : اونور آب )منظور خارج از کشور ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

8 بالش مسافرتی ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

9 اجاق پیکنیکی ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

10 تور گردشگری با هدف پاکسازی طبیعت ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

11 مجموعه تفریحی آبگرم و معدنی ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

12 نوعی کاباره که در آن موسیقی خاصی پخش میشود. ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

13 Very informal ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

14 پول جمع کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٢
|

15 بدون کشتی یا وسیله شناور بودن ١٣٩٧/٠٩/٠١
|

16 علائم بیماری ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

17 مجهز شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٦
|

18 شم تکنولوژی: کسی که زیاد در مورد تکنولوژی میداند. ١٣٩٧/٠٨/٢٤
|

19 غذای بیرون بر ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

20 ارزش یک بار امتحان کردن را دارد ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

21 رستوران vip ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

22 مجموعه غذایی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

23 دکه اغذیه فروشی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

24 صدای زوزه
زوزه کشان
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

25 حالت چطوره؟ ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

26 من اومدم )هنگام ورود به منزل ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

27 هیچی ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

28 قطع رابطه کردن ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

29 دور دور کردن ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

30 مشکل خاصی نیست ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

31 نازنین
حیوان خانگی
١٣٩٧/٠٨/١٧
|

32 انیمیشن ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

33 پهنای باند ١٣٩٧/٠٨/١٧
|

34 پرواز زدگی به علت تفاوت زمانی بین مبدا و مقصد ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

35 فکرت عالی بود.
چه فکر خوبی کردی
١٣٩٧/٠٨/١٦
|

36 کادو منزل مبارکی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

37 کنسرو ماهی ١٣٩٧/٠٨/١٦
|

38 متوسط بود.
بدک نبود.
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

39 قابل انباشتن و فشرده کردن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

40 هوس چی کردی? ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

41 من پنچر شدم ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

42 دستورالعمل طبخ غذا ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

43 من خیلی فنی نیستم ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

44 یالا ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

45 از دیدار شما خوشبختم ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

46 قیمت ورودی موزه ١٣٩٧/٠٨/١١
|

47 محل پارک ١٣٩٧/٠٨/١١
|

48 نادیده گرفتن چیزی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

49 کمک کردن به کسی ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

50 حالت چطوره? ١٣٩٧/٠٨/١٠
|