امیرحسین روضاتی

امیرحسین روضاتی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsacrifice١١:٤٦ - ١٣٩٧/١١/١٤ فداکاریگزارش
44 | 1
sincere١١:٣١ - ١٣٩٧/١١/١٤قلب پاک / پاکدل / بی شیله پیلهگزارش
23 | 1
born leader١٠:٤٢ - ١٣٩٧/١١/١٣فردی با ویژگی کاریزماگزارش
0 | 1
extended family١٠:٢٧ - ١٣٩٧/١١/١٣فامیل وابسته مثلا عمه یا داییگزارش
87 | 1
gave away٢٣:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤اهدا کردنگزارش
30 | 0
physical courage٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٤با جور و عرضهگزارش
9 | 0
oversea٠١:٠١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦اصلاح عامه : اونور آب ) منظور خارج از کشورگزارش
34 | 0
travel pillow٠٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦بالش مسافرتیگزارش
5 | 0
portable stove٠٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٦اجاق پیکنیکیگزارش
12 | 0
ecotour١١:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤تور گردشگری با هدف پاکسازی طبیعتگزارش
5 | 1
spa resort١٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٤مجموعه تفریحی آبگرم و معدنیگزارش
28 | 1
karaoke٢٣:٥٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢نوعی کاباره که در آن موسیقی خاصی پخش میشود.گزارش
44 | 4
casual١٢:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢Very informalگزارش
28 | 2
save up٠٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٢پول جمع کردنگزارش
57 | 0
shipless٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠١بدون کشتی یا وسیله شناور بودنگزارش
0 | 1
symptom٢٢:٥١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦علائم بیماریگزارش
76 | 0
fit with٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٦مجهز شدنگزارش
32 | 0
tech savvy١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٤شم تکنولوژی: کسی که زیاد در مورد تکنولوژی میداند.گزارش
80 | 1
delivery order٢٣:٠٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٩غذای بیرون برگزارش
9 | 1
it's worth a try١٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٩ارزش یک بار امتحان کردن را داردگزارش
12 | 1
fine dining restaurant١٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٩رستوران vipگزارش
32 | 0
food court١٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٩مجموعه غذاییگزارش
67 | 5
food cart١٠:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٩دکه اغذیه فروشیگزارش
44 | 0
howling٠٠:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/١٩صدای زوزه زوزه کشانگزارش
25 | 0
how are you feeling٢٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٨حالت چطوره؟گزارش
37 | 1
it's only me٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٨من اومدم ) هنگام ورود به منزلگزارش
5 | 0
nothing much٢٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٨هیچیگزارش
41 | 1
cut up٠١:٣٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٨قطع رابطه کردنگزارش
25 | 1
spin٠١:٠٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٨دور دور کردنگزارش
44 | 1
it's no big deal١٤:٤٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٧مشکل خاصی نیستگزارش
30 | 0
PET١٤:٢٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٧نازنین حیوان خانگیگزارش
99 | 1
jet lagged٢٣:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٦پرواز زدگی به علت تفاوت زمانی بین مبدا و مقصدگزارش
28 | 1
that was really thoughtful of you٢٣:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/١٦فکرت عالی بود. چه فکر خوبی کردی گزارش
7 | 0
housewarming present٢٣:٢٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٦کادو منزل مبارکیگزارش
5 | 0
tuna tin١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٦کنسرو ماهیگزارش
5 | 0
it was just so so٠٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٥متوسط بود. بدک نبود.گزارش
7 | 0
stackable٠١:١٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٤قابل انباشتن و فشرده کردنگزارش
28 | 1
what are you craving٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٨/١٣هوس چی کردی?گزارش
9 | 0
i got a flat tire٢٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٣من پنچر شدمگزارش
5 | 1
recipe٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٢دستورالعمل طبخ غذاگزارش
44 | 4
i'm not very practical٢١:٢٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٢من خیلی فنی نیستمگزارش
5 | 0
goon٠١:٤٤ - ١٣٩٧/٠٨/١٢یالاگزارش
92 | 3
pleased to meet you٠١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٢از دیدار شما خوشبختمگزارش
34 | 1
museum admission fee١٣:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/١١قیمت ورودی موزهگزارش
14 | 0
parking lot٠٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/١١محل پارکگزارش
32 | 1
to turn a blind eye to something٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٠نادیده گرفتن چیزیگزارش
2 | 0
to give somebody a hand٢٢:٤٢ - ١٣٩٧/٠٨/١٠کمک کردن به کسیگزارش
18 | 1
how are things going with٠٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٠حالت چطوره?گزارش
2 | 0
in some ways٢٣:١٨ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧بعضی اوقاتگزارش
18 | 2