born leader

پیشنهاد کاربران

بچه با استعداد
باهوش
رهبر خانواده

فردی ک استعداد ذاتی داره برای راهنما بودن
فردی با ویژگی کاریزما
کسی که راه نمایی دیگران می کند، رهبر خانواده، فردی با ویژگی کارفرما، کاریزما، باهوش، بچه با استعداد، فردی که برای راهنما بودن استعداد ذاتی دارد.
مادرزاد رهبر است
He is a born leader
مادر زادی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما