امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsilvered٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩نقره اندودگزارش
2 | 0
petromax٢٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩چراغ زنبوری ( نام تجاری )گزارش
0 | 0
labour intensive١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩وابسته به نیروی کارگزارش
12 | 1
in this١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩از این لحاظ، در این میانگزارش
16 | 1
give way to١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩جای خود را به کسی یا چیزی دادنگزارش
18 | 0
mohs scale١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩مقیاس موس ( سختی مواد )گزارش
0 | 0
run of mine١١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩کانی خام، کانی استخراج شدهگزارش
7 | 0
beneficiation١١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩غنی سازیگزارش
2 | 0
rum٢٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨غیرعادیگزارش
7 | 1
mica splittings٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨ورقه های میکا، تکه های میکاگزارش
0 | 0
muscovy glass١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨شیشه طلقیگزارش
0 | 0
confluent٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢١متصل، به هم پیوسته، تلفیقیگزارش
12 | 0
agglomeration١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢١چسبندگی، کلوخه شدگیگزارش
7 | 1
incubate١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢١عمل آوردنگزارش
14 | 0
incubate١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢١رشد دادنگزارش
12 | 0
well plate١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١ظرف آزمایشگاهی چاهک دار ( ۱۶تایی یا ۹۶تایی . . . )گزارش
18 | 0
combined٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠تلفیقیگزارش
7 | 0
resorbable٢٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٩/١٩جذب پذیرگزارش
0 | 0
osteoconductive٢٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٩هدایت استخوانیگزارش
0 | 0
omniphobic٢٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٠همه چیز دوستگزارش
0 | 1
sensing١٨:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨حسگری، شناساییگزارش
12 | 0
chaotic٠٩:٣٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٨نامنظمگزارش
14 | 1
sculpted١٧:٢٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٧شکل داده شدهگزارش
14 | 0
biosensing٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥زیست حسگرگزارش
7 | 1
transduction٢١:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥تبدیلگزارش
5 | 1
backbone١٩:٥٩ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥رشته اصلی، شاخه اصلیگزارش
23 | 1
discriminating١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥متمایزگزارش
5 | 1
nucleobase١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥باز هسته ایگزارش
2 | 1
settings٢٢:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/٢٦تنظیماتگزارش
74 | 2
oddly shaped٢٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/٢٤نامتقارنگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده