امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtie in point١٦:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٥نقطه اتصالگزارش
2 | 0
utility١٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٥تاسیساتگزارش
14 | 0
sump١٩:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٤حوضچهگزارش
0 | 0
overhead١٩:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٤بخش فوقانی، بالایگزارش
5 | 1
reboiler٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٣دیگ بخار کمکیگزارش
0 | 0
exhort١٩:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٣انتشار آلایندهگزارش
5 | 1
battery limit١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٣محوطه یا محدوده تولیدگزارش
12 | 0
header١٤:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣لوله اصلیگزارش
14 | 1
waste heat١١:٥١ - ١٣٩٨/١٢/٢٣گرمای پسماندگزارش
2 | 1
purge gas٠٩:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٣گاز پاکسازیگزارش
0 | 0
forced draught٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣جریان هوای فشردهگزارش
0 | 0
recycle٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/١١/١٧بازیابیگزارش
12 | 2
curing١٣:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨عملیات حرارتی، حرارت دهیگزارش
18 | 1
illusion١٢:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٨خیالیگزارش
16 | 1
dusting powder١١:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨پودر جاذب رطوبتگزارش
2 | 0
oleoresin١٠:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٨اولئورزینگزارش
7 | 0
crayon١٠:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨مداد صابونی که برای علامت گذاری روی پارچه یا فلز استفاده می شود و از جنس تالک استگزارش
12 | 9
alteration٠٩:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٨اصلاحگزارش
7 | 0
tabletop٠٩:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٨سنگی که روی کابینت قرار داده می شودگزارش
7 | 1
fire retardant٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٨ضدآتشگزارش
0 | 0
flatting٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٧هموارسازی ( پوشش سطح )گزارش
0 | 0
tableware١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٧ظروف غذاخوری، ظروف پذیراییگزارش
2 | 0
sagger٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٠٤ساگار، جعبه یا ظرف نسوزگزارش
0 | 0
aluminous cement١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٤سیمان حاوی آلومین یا اکسید آلومینیمگزارش
0 | 0
ultrabasic١٦:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٤سنگ های فراقلیایی یا بسیار بازی ( سنگ هایی که مقدار سیلیس در آنها کمتر از ۴۵ درصد است )گزارش
0 | 0
fuchsite١٣:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٤فوکسیتگزارش
2 | 0
six rayed star١١:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٤ستاره دریاییگزارش
0 | 0
stucco٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٣گچ بریگزارش
0 | 0
stroke١٩:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٠٢حرکت ( مکانیک )گزارش
14 | 1
gas spring١٩:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٢جک گازیگزارش
0 | 0
acid inertness٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٠١مقاومت به اسیدگزارش
0 | 0
inertness٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٠١بی اثریگزارش
5 | 0
retarder١٨:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠تاخیردهندهگزارش
0 | 0
silvered٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩نقره ایگزارش
0 | 0
silvered٢٢:٣٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩نقره اندودگزارش
2 | 0
petromax٢٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩چراغ زنبوری ( نام تجاری )گزارش
0 | 0
labour intensive١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩وابسته به نیروی کارگزارش
14 | 1
in this١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩از این لحاظ، در این میانگزارش
21 | 1
give way to١٨:١٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩جای خود را به کسی یا چیزی دادنگزارش
21 | 0
mohs scale١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩مقیاس موس ( سختی مواد )گزارش
0 | 0
run of mine١١:٢٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩کانی خام، کانی استخراج شدهگزارش
7 | 0
beneficiation١١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩غنی سازیگزارش
5 | 0
rum٢٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨غیرعادیگزارش
9 | 1
mica splittings٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨ورقه های میکا، تکه های میکاگزارش
0 | 0
muscovy glass١٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨شیشه طلقیگزارش
0 | 0
confluent٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢١متصل، به هم پیوسته، تلفیقیگزارش
12 | 0
agglomeration١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢١چسبندگی، کلوخه شدگیگزارش
7 | 1
incubate١٧:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢١عمل آوردنگزارش
18 | 0
incubate١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢١رشد دادنگزارش
16 | 0
well plate١٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢١ظرف آزمایشگاهی چاهک دار ( ۱۶تایی یا ۹۶تایی . . . )گزارش
18 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده