امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهregisters٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٩شمارشگرگزارش
0 | 0
release١٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨Mass release کاهش جرمگزارش
0 | 0
burn out٠٩:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٨سوختن کاملگزارش
0 | 0
lance١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧لنس اکسیژنگزارش
0 | 0
unburned١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/٢٧نسوختهگزارش
0 | 0
staged١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٨/٢٦مرحله ایگزارش
0 | 0
polycondensation٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠تراکم پلیمریگزارش
0 | 0
kudos to you١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٤آفرین به توگزارش
5 | 1
snapshot٢٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧نگاه یا تصویر اجمالیگزارش
0 | 0
امونیاک١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤Ammonia آمونیاک NH3 Ammonium آمونیوم NH4 کاتیونگزارش
0 | 0
well٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥چاهک ( جانمونه ای در آزمایشگاه )گزارش
5 | 1
in line with١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/١٥مطابقت و همخوانی داشتنگزارش
2 | 0
determiner١٥:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٨معرف اسمگزارش
5 | 1
ترقه١١:٤٣ - ١٣٩٩/١١/٢٨Firecrackerگزارش
0 | 1
plastic hinge١٢:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٠خمش پلاستیک �In the� structural engineering� beam theory, the term "plastic hinge" is used to describe the deformation of a section of a �beam� where ... گزارش
5 | 0
fuse١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٠در عمران: فیوز این اعضای شکل پذیر در سازه� ها برای استهلاک انرژی از طریق وقوع تغییرشکل های غیر ارتجاعی در آن ها طراحی می� شوند. همچنین جانمایی و طراح ... گزارش
5 | 0
reporting verbs١٩:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠١افعال نقل قول Say, tell, hear, read, believeگزارش
7 | 0
less so١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠١More do و less so برای مقایسه استفاده می شوند: My old office was very dark; my new office� less so. � ( My new office is less dark than my old office ... گزارش
0 | 0
more so١٨:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠١More do و less so برای مقایسه استفاده می شوند: My old office was very dark; my new office� less so. � ( My new office is less dark than my old office ... گزارش
12 | 1
tell off٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩Don't tell me off منو بی خبر نذار.گزارش
5 | 1
beat the rap٢١:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧قسر در رفتنگزارش
0 | 0
heir٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٣فقط وارث، فعل نیستگزارش
14 | 0
take personally٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١Don't take it personally به خودت نگیرگزارش
5 | 0
save١٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠اگر قبل از اسم بیاد به معنی" بجز" است.گزارش
18 | 1
hot air١٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٧چرت و پرتگزارش
5 | 0
look forward to١٦:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦نکته: دقت شود که در اینجا to حرف اضافه است و فعل بعد از آن با ing می آید: مثال: I look forward to hearing from you.گزارش
30 | 0
temperature coefficient of resistance١٩:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤ضریب دمایی مقاومتگزارش
0 | 0
grounded٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣دارای اتصال زمین، متصل شده به زمینگزارش
14 | 0
delft casting١٩:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩ریخته گری دلفت، نوعی روش ریخته گری با قالب ماسه ایگزارش
0 | 0
slough off١٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩حذف کردن، زدودن، سرباره گیری از سطح مذابگزارش
12 | 0
tap١٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٧اتصال میانی در ترانسفورماتورگزارش
2 | 0
xerogel١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥زِروژل: جامدی یا پودری که از خشک کردن ژل بدست می آید.گزارش
5 | 0
alcogel١٣:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥آلکوژل A� colloid� where the dispersive media is �alcoholگزارش
0 | 0
overbar١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨Overbar یا overline: خطی که در فرمول نویسی بالای حروف نوشته می شود. معمولا برای بیان میانگین یک کمیت.گزارش
2 | 0
iteratively١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦بصورت تکرارشوندهگزارش
0 | 0
synthon١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦در�آنالیز سنتز برگشتی�، �سینتون ( به�انگلیسی:�Synthon ) یک واحد مولکولی فرضی درون�مولکول�هدف است که می تواند به عنوان واکنشگر شروع کننده در سنتر مولک ... گزارش
0 | 0
satisfy١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥صدق کردن در یک معادلهگزارش
7 | 0
thread٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وارد کردن مفتول به داخل روزنه یا غلتکگزارش
2 | 0
salt fog١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧مه نمکی، معادل salt spray test است به معنی پاشش نمک، اسپری نمکگزارش
0 | 0
galfan٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦گالفانگزارش
0 | 0
profiling٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥Surface profiling: زبری سنجی سطح Peofilometer: زبری سنجگزارش
2 | 0
pay off١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥باز کردن کلاف، کلاف بازکن، کلاف بازکنیگزارش
0 | 0
tangle١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥درهم پیچیدگیگزارش
7 | 0
regulated١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥کنترل شدهگزارش
5 | 1
regenerative١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥بازیافتی، احیایی، بازتولیدیگزارش
0 | 0
handsheet٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦ورق دست ساز a single sheet of paper made by a hand process for testing purposes ( as to determine qualities of paper to be made from a given batch o ... گزارش
0 | 0
multifunctional١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣١با کارکرد چندگانه، چندکارکردی، چندعاملیگزارش
12 | 0
record٢٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥حدنصابگزارش
0 | 1
air dam٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥باله سپر جلو خودروگزارش
0 | 0
spoiler٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥بالهگزارش
9 | 1