برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ولت‌نگار ١٣٩٩/٠٥/١٧
|

2 پایش ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

3 ماده (سیال) عامل ١٣٩٩/٠٤/٢٩
|

4 سرهم‌بندی ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

5 حرکت توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

6 توقف‌ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

7 اتصال تراشه سرتاسری (TSV) ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

8 برش‌زنی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

9 کارایی ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

10 تخمین دست بالا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

11 تلفیق کردن ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

12 با چسبندگی خوب، چسبنده ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

13 فصل‌مشترکی، سطح‌مشترکی، وجه‌مشترکی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

14 نیروی فصل‌مشترکی ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

15 ریزمولفه ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

16 تیر گیردار ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

17 روش کالیبره کردن وارفتگی ١٣٩٩/٠٣/١١
|

18 بازوی گشتاور ١٣٩٩/٠٣/١١
|

19 اولیه ١٣٩٩/٠٣/١١
|

20 سیلیس گداخته یا سینترشده ١٣٩٩/٠٣/١١
|

21 قرارگیری ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

22 انعطاف‌پذیر ١٣٩٩/٠٣/٠٨
|

23 همدوس ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

24 موفقیت‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

25 فرورفتگی (در سختی‌سنجی مواد) ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

26 پَکَر ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

27 محشری ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

28 برقراری پیوند، ایجاد اتصال ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

29 رهایش، کاهش تنش ١٣٩٩/٠٢/٢٦
|

30 رقیق‌برشی یا رقّت‌برشی یا روان‌برشی (متضاد غلیظ‌برشی، غلظت‌برشی یا سخت‌برشی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

31 ارتباط دادن، مربوط کردن ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

32 اعوجاج‌یافته ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

33 سوسپانسیون ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

34 تخریب، از بین رفتن، فرسودن ١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

35 طیف رنگی ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

36 سوسپانسیون ١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

37 حالت ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

38 خطوط منحنی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

39 توده نفوذی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

40 سه‌بعدی، کامل ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

41 تصویربرداری سه‌بعدی ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

42 رفتار مسئولانه ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

43 فقط ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

44 بدون فشار هوا ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

45 روکش‌دار ١٣٩٩/٠١/١٩
|

46 رنگ‌های روشن ١٣٩٩/٠١/١٩
|

47 دوست‌دار محیط زیست ١٣٩٩/٠١/١٩
|

48 محافظت نشده ١٣٩٩/٠١/١٨
|

49 گازانبری ١٣٩٩/٠١/١٨
|

50 بیست‌ضلعی دوازده‌وجهی لوزی‌گون ١٣٩٩/٠١/١٧
|