امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmicrocomponent١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٣ریزمولفهگزارش
0 | 0
clamped beam١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٢تیر گیردارگزارش
0 | 0
compliance calibration method٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١روش کالیبره کردن وارفتگیگزارش
0 | 0
moment arm١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١بازوی گشتاورگزارش
5 | 0
starter١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١١اولیهگزارش
9 | 1
fused silica١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١سیلیس گداخته یا سینترشدهگزارش
0 | 0
positioning٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨قرارگیریگزارش
9 | 0
compliant٢١:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨انعطاف پذیرگزارش
12 | 0
cohesive٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧همدوسگزارش
2 | 0
go from strength to strength٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥موفقیت ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتنگزارش
39 | 0
indentation١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥فرورفتگی ( در سختی سنجی مواد )گزارش
5 | 0
long face٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣پَکَرگزارش
34 | 0
you rock٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣محشریگزارش
28 | 1
contract in٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦برقراری پیوند، ایجاد اتصالگزارش
0 | 0
relaxation٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦رهایش، کاهش تنشگزارش
25 | 0
shear thinning٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥رقیق برشی یا رقّت برشی یا روان برشی ( متضاد غلیظ برشی، غلظت برشی یا سخت برشی )گزارش
7 | 0
map onto٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥ارتباط دادن، مربوط کردنگزارش
14 | 0
distorted٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥اعوجاج یافتهگزارش
16 | 1
kogation١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تخریب، از بین رفتن، فرسودنگزارش
0 | 0
shade٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠طیف رنگیگزارش
16 | 1
dispersion١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠سوسپانسیونگزارش
12 | 1
regime٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٣٠حالتگزارش
30 | 1
fringe١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٩خطوط منحنیگزارش
2 | 1
intrusion١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٥توده نفوذیگزارش
7 | 1
holographic٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٤سه بعدی، کاملگزارش
5 | 0
holographic٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٢٤تصویربرداری سه بعدیگزارش
2 | 1
responsible gesture١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٠رفتار مسئولانهگزارش
0 | 0
none particularly١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠فقطگزارش
0 | 0
airless١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠بدون فشار هواگزارش
0 | 0
plastified٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٩روکش دارگزارش
0 | 0
pastel colors٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩رنگ های روشنگزارش
23 | 0
ecological١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٩دوست دار محیط زیستگزارش
25 | 3
deshielded٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٨محافظت نشدهگزارش
0 | 0
pincer٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨گازانبریگزارش
2 | 0
rhombicosidodecahedron١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧بیست ضلعی دوازده وجهی لوزی گونگزارش
2 | 0
isosurface١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧سطح هم ارزگزارش
2 | 0
counterpart٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦هم ارز، معادلگزارش
25 | 1
cut the crap١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٥چرت و پرت یا مزخرف نگوگزارش
16 | 1
aggregation١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٤تجمع یا به هم چسبیدن ذرات یا خوشه هاگزارش
5 | 0
glacial١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩منجمدگزارش
5 | 0
come over٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٨شیمی: به دست آمدن، تشکیل شدن محصولگزارش
2 | 1
nasal septum١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٨تیغه یا دیواره بینیگزارش
2 | 0
whisker١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٥مهندسی مواد: رشته یا الیاف بسیار نازکگزارش
12 | 0
grain refiner١٤:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ریزکننده دانه، جوانه زاگزارش
2 | 0
crystallizer١٤:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩بلورسازگزارش
2 | 0
take the credit١٢:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩انجام کاری ویژه وتحسین برانگیزگزارش
2 | 0
luminescent٢١:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨نورتابگزارش
0 | 0
luminescence٢١:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٨نورتابیگزارش
2 | 0
collapse pressure٢١:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٨فشار فروپاشی، فشار انهدامگزارش
0 | 0
precipitating١٢:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨فاز رسوبی، فاز در حال رسوبگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده