امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrhombicosidodecahedron١٩:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٧بیست ضلعی دوازده وجهی لوزی گونگزارش
2 | 0
isosurface١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/١٧سطح هم ارزگزارش
2 | 0
counterpart٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/١٦هم ارز، معادلگزارش
21 | 0
cut the crap١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠١/١٥چرت و پرت یا مزخرف نگوگزارش
16 | 1
aggregation١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/١٤تجمع یا به هم چسبیدن ذرات یا خوشه هاگزارش
5 | 0
glacial١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٩منجمدگزارش
0 | 0
come over٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠١/٠٨شیمی: به دست آمدن، تشکیل شدن محصولگزارش
2 | 1
nasal septum١١:٢٢ - ١٣٩٩/٠١/٠٨تیغه یا دیواره بینیگزارش
2 | 0
whisker١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٥مهندسی مواد: رشته یا الیاف بسیار نازکگزارش
9 | 0
grain refiner١٤:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٩ریزکننده دانه، جوانه زاگزارش
2 | 0
crystallizer١٤:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٩بلورسازگزارش
2 | 0
take the credit١٢:٣٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٩انجام کاری ویژه وتحسین برانگیزگزارش
0 | 0
luminescent٢١:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨نورتابگزارش
0 | 0
luminescence٢١:١٥ - ١٣٩٨/١٢/٢٨نورتابیگزارش
0 | 0
collapse pressure٢١:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٨فشار فروپاشی، فشار انهدامگزارش
0 | 0
precipitating١٢:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٨فاز رسوبی، فاز در حال رسوبگزارش
2 | 0
tie in point١٦:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٥نقطه اتصالگزارش
2 | 0
utility١٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٥تاسیساتگزارش
5 | 0
sump١٩:١٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٤حوضچهگزارش
0 | 0
overhead١٩:٠٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٤بخش فوقانی، بالایگزارش
2 | 1
reboiler٢٠:٤٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٣دیگ بخار کمکیگزارش
0 | 0
exhort١٩:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/٢٣انتشار آلایندهگزارش
5 | 1
battery limit١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٢٣محوطه یا محدوده تولیدگزارش
9 | 0
header١٤:١٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣لوله اصلیگزارش
12 | 1
waste heat١١:٥١ - ١٣٩٨/١٢/٢٣گرمای پسماندگزارش
2 | 1
purge gas٠٩:٤٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٣گاز پاکسازیگزارش
0 | 0
forced draught٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٣جریان هوای فشردهگزارش
0 | 0
recycle٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/١١/١٧بازیابیگزارش
9 | 2
curing١٣:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨عملیات حرارتی، حرارت دهیگزارش
14 | 1
illusion١٢:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٨خیالیگزارش
14 | 1
dusting powder١١:٠٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨پودر جاذب رطوبتگزارش
2 | 0
oleoresin١٠:٣٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٨اولئورزینگزارش
7 | 0
crayon١٠:١٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٨مداد صابونی که برای علامت گذاری روی پارچه یا فلز استفاده می شود و از جنس تالک استگزارش
12 | 9
alteration٠٩:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٨اصلاحگزارش
5 | 0
tabletop٠٩:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٨سنگی که روی کابینت قرار داده می شودگزارش
7 | 1
fire retardant٠٩:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٨ضدآتشگزارش
0 | 0
flatting٢٢:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٧هموارسازی ( پوشش سطح )گزارش
0 | 0
tableware١٨:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٧ظروف غذاخوری، ظروف پذیراییگزارش
0 | 0
sagger٢٣:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٠٤ساگار، جعبه یا ظرف نسوزگزارش
0 | 0
aluminous cement١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٤سیمان حاوی آلومین یا اکسید آلومینیمگزارش
0 | 0
ultrabasic١٦:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٤سنگ های فراقلیایی یا بسیار بازی ( سنگ هایی که مقدار سیلیس در آنها کمتر از ۴۵ درصد است )گزارش
0 | 0
fuchsite١٣:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٠٤فوکسیتگزارش
2 | 0
six rayed star١١:٢٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٤ستاره دریاییگزارش
0 | 0
stucco٢٠:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٣گچ بریگزارش
0 | 0
stroke١٩:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٠٢حرکت ( مکانیک )گزارش
9 | 1
gas spring١٩:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٢جک گازیگزارش
0 | 0
acid inertness٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٠١مقاومت به اسیدگزارش
0 | 0
inertness٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/١٠/٠١بی اثریگزارش
5 | 0
retarder١٨:٥٠ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠تاخیردهندهگزارش
0 | 0
silvered٢٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩نقره ایگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده