امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهspoiler٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥بالهگزارش
9 | 1
sedan٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥خودروی صندوق دارگزارش
5 | 0
voltammogram١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧ولت نگارگزارش
5 | 0
monitor١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٢پایشگزارش
7 | 0
working substance١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩ماده ( سیال ) عاملگزارش
0 | 0
assembly٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٩سرهم بندیگزارش
9 | 0
inexorable drive٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٩حرکت توقف ناپذیرگزارش
2 | 0
inexorable٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩توقف ناپذیرگزارش
7 | 0
through chip via٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٩اتصال تراشه سرتاسری ( TSV )گزارش
0 | 0
slicing١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨برش زنیگزارش
7 | 0
applicability١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٨کاراییگزارش
9 | 0
overestimation٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٧تخمین دست بالاگزارش
12 | 0
superimpose١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٦تلفیق کردنگزارش
16 | 0
well adhered١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٣با چسبندگی خوب، چسبندهگزارش
0 | 0
interfacial١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٣فصل مشترکی، سطح مشترکی، وجه مشترکیگزارش
12 | 0
interfacial force١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٣نیروی فصل مشترکیگزارش
0 | 0
microcomponent١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٣ریزمولفهگزارش
0 | 0
clamped beam١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٢تیر گیردارگزارش
0 | 0
compliance calibration method٢١:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١روش کالیبره کردن وارفتگیگزارش
0 | 0
moment arm١٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١بازوی گشتاورگزارش
5 | 0
starter١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٣/١١اولیهگزارش
9 | 1
fused silica١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١سیلیس گداخته یا سینترشدهگزارش
0 | 0
positioning٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨قرارگیریگزارش
9 | 0
compliant٢١:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٨انعطاف پذیرگزارش
7 | 0
cohesive٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧همدوسگزارش
0 | 0
go from strength to strength٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥موفقیت ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتنگزارش
21 | 0
indentation١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥فرورفتگی ( در سختی سنجی مواد )گزارش
2 | 0
long face٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣پَکَرگزارش
30 | 0
you rock٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٣/٠٣محشریگزارش
28 | 1
contract in٠٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦برقراری پیوند، ایجاد اتصالگزارش
0 | 0
relaxation٠٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦رهایش، کاهش تنشگزارش
16 | 0
shear thinning٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥رقیق برشی یا رقّت برشی یا روان برشی ( متضاد غلیظ برشی، غلظت برشی یا سخت برشی )گزارش
5 | 0
map onto٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥ارتباط دادن، مربوط کردنگزارش
12 | 0
distorted٢٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥اعوجاج یافتهگزارش
12 | 0
kogation١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تخریب، از بین رفتن، فرسودنگزارش
0 | 0
shade٢٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠طیف رنگیگزارش
14 | 0
dispersion١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠سوسپانسیونگزارش
7 | 1
regime٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٣٠حالتگزارش
28 | 1
fringe١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٩خطوط منحنیگزارش
2 | 1
intrusion١٩:١٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٥توده نفوذیگزارش
7 | 1
holographic٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٤سه بعدی، کاملگزارش
2 | 0
holographic٢٠:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٢٤تصویربرداری سه بعدیگزارش
2 | 1
responsible gesture١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٠رفتار مسئولانهگزارش
0 | 0
none particularly١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠فقطگزارش
0 | 0
airless١٢:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٠بدون فشار هواگزارش
0 | 0
plastified٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/١٩روکش دارگزارش
0 | 0
pastel colors٢٢:١٩ - ١٣٩٩/٠١/١٩رنگ های روشنگزارش
23 | 0
ecological١٧:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/١٩دوست دار محیط زیستگزارش
23 | 2
deshielded٢٠:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/١٨محافظت نشدهگزارش
0 | 0
pincer٢٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠١/١٨گازانبریگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده