امیررضا

امیررضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfuse١٢:٠٠ - ١٣٩٩/١١/١٠در عمران: فیوز این اعضای شکل پذیر در سازه� ها برای استهلاک انرژی از طریق وقوع تغییرشکل های غیر ارتجاعی در آن ها طراحی می� شوند. همچنین جانمایی و طراح ... گزارش
7 | 0
reporting verbs١٩:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠١افعال نقل قول Say, tell, hear, read, believeگزارش
16 | 0
less so١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠١More do و less so برای مقایسه استفاده می شوند: My old office was very dark; my new office� less so. � ( My new office is less dark than my old office ... گزارش
2 | 0
more so١٨:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠١More do و less so برای مقایسه استفاده می شوند: My old office was very dark; my new office� less so. � ( My new office is less dark than my old office ... گزارش
12 | 1
tell off٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩Don't tell me off منو بی خبر نذار.گزارش
7 | 1
beat the rap٢١:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٧قسر در رفتنگزارش
2 | 0
heir٢٠:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٣فقط وارث، فعل نیستگزارش
18 | 0
take personally٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١Don't take it personally به خودت نگیرگزارش
16 | 0
save١٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٠اگر قبل از اسم بیاد به معنی" بجز" است.گزارش
23 | 1
hot air١٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١٧چرت و پرتگزارش
5 | 0
look forward to١٦:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/١٦نکته: دقت شود که در اینجا to حرف اضافه است و فعل بعد از آن با ing می آید: مثال: I look forward to hearing from you.گزارش
37 | 0
temperature coefficient of resistance١٩:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٤ضریب دمایی مقاومتگزارش
0 | 0
grounded٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/١٣دارای اتصال زمین، متصل شده به زمینگزارش
23 | 0
delft casting١٩:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩ریخته گری دلفت، نوعی روش ریخته گری با قالب ماسه ایگزارش
0 | 0
slough off١٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩حذف کردن، زدودن، سرباره گیری از سطح مذابگزارش
14 | 0
tap١٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٧اتصال میانی در ترانسفورماتورگزارش
7 | 0
xerogel١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥زِروژل: جامدی یا پودری که از خشک کردن ژل بدست می آید.گزارش
5 | 0
alcogel١٣:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥آلکوژل A� colloid� where the dispersive media is �alcoholگزارش
0 | 0
overbar١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨Overbar یا overline: خطی که در فرمول نویسی بالای حروف نوشته می شود. معمولا برای بیان میانگین یک کمیت.گزارش
2 | 0
iteratively١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦بصورت تکرارشوندهگزارش
0 | 0
synthon١٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٢٦در�آنالیز سنتز برگشتی�، �سینتون ( به�انگلیسی:�Synthon ) یک واحد مولکولی فرضی درون�مولکول�هدف است که می تواند به عنوان واکنشگر شروع کننده در سنتر مولک ... گزارش
2 | 0
satisfy١٨:١٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥صدق کردن در یک معادلهگزارش
9 | 0
thread٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧وارد کردن مفتول به داخل روزنه یا غلتکگزارش
9 | 0
salt fog١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧مه نمکی، معادل salt spray test است به معنی پاشش نمک، اسپری نمکگزارش
0 | 0
galfan٢٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦گالفانگزارش
0 | 0
profiling٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥Surface profiling: زبری سنجی سطح Peofilometer: زبری سنجگزارش
2 | 0
pay off١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥باز کردن کلاف، کلاف بازکن، کلاف بازکنیگزارش
0 | 0
tangle١٩:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥درهم پیچیدگیگزارش
12 | 0
regulated١٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥کنترل شدهگزارش
12 | 1
regenerative١٨:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥بازیافتی، احیایی، بازتولیدیگزارش
0 | 0
handsheet٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦ورق دست ساز a single sheet of paper made by a hand process for testing purposes ( as to determine qualities of paper to be made from a given batch o ... گزارش
0 | 0
multifunctional١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٣١با کارکرد چندگانه، چندکارکردی، چندعاملیگزارش
16 | 0
record٢٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥حدنصابگزارش
0 | 1
air dam٢٠:٤٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥باله سپر جلو خودروگزارش
0 | 0
spoiler٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥بالهگزارش
12 | 1
sedan٢٠:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥خودروی صندوق دارگزارش
7 | 0
voltammogram١٢:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٧ولت نگارگزارش
5 | 0
monitor١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٢پایشگزارش
7 | 0
working substance١٧:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩ماده ( سیال ) عاملگزارش
0 | 0
assembly٠٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٩سرهم بندیگزارش
16 | 0
inexorable drive٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٩حرکت توقف ناپذیرگزارش
2 | 0
inexorable٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٩توقف ناپذیرگزارش
16 | 0
through chip via٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٩اتصال تراشه سرتاسری ( TSV )گزارش
0 | 0
slicing١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٨برش زنیگزارش
12 | 0
applicability١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٨کاراییگزارش
12 | 0
overestimation٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٧تخمین دست بالاگزارش
12 | 0
superimpose١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٣/١٦تلفیق کردنگزارش
28 | 0
well adhered١٩:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٣با چسبندگی خوب، چسبندهگزارش
0 | 0
interfacial١٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/١٣فصل مشترکی، سطح مشترکی، وجه مشترکیگزارش
12 | 0
interfacial force١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٣نیروی فصل مشترکیگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده