امیررضا ابراهیم زاده

امیررضا ابراهیم زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtelevision tv١٤:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٩تلویزیونگزارش
0 | 0
take a shower٢٣:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨حمام کردن ، دوش گرفتنگزارش
14 | 1
selfish٢٢:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/١٨خودخواه , خودپسند ، خودپرست گزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهstay up٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/١٨
• She's tired because she stayed up late last night.
او ( مؤنث ) خسته است ( از نظر بدنی ) زیرا او دیشب تا دیر وقت بیدار ماند
5 | 0
get up٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٨
• When I get up in the morning, my hair is always sticking up.
وقتی که صبح ها بیدار می شوم ( معمولا ) همیشه موهایم آشفته و سیخ می شود
7 | 1