برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 [اقتصاد] زیان ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 [بازارهای مالی] حرکت به سمت ایمنی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 [مهندسی برق] قوس الکتریکی ١٣٩٩/١١/٠٣
|

4 [نظریه آموزشی] ساخت‌گرایی ١٣٩٩/١١/٠١
|

5 بازتجمیع ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

6 ذهنیت‌پردازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

7 عادتمندانه ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

8 قابل تبدیل، قابل تبدیل ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

9 جسمانی‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

10 میان‌ذهنی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

11 سازوکار ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

12 پیش‌زمینه (روانشناسی) ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

13 جانماز آب کشیدن ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

14 شهوت‌پردازی، شهوانی‌سازی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

15 خداگونه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

16 شناسایی کردن ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

17 شخص یا چیزی که فقط برای مدتی کوتاه بسیار مشهور است.
مثال: خواننده‌ی آهنگ �گانگنام استایل�.
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

18 [در پرسشنامه‌های پژوهشی] نقطه‌پاسخ ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

19 توضیح‌نامه ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

20 روش، ابزار ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

21 انتفاع، سود ١٣٩٩/١٠/٢١
|

22 شنیداری ١٣٩٩/١٠/٢٠
|

23 شخصیت ١٣٩٩/١٠/١٨
|

24 راه حل رضایت‌بخش ١٣٩٩/١٠/١٨
|

25 توان پردازش رایانه‌ای ١٣٩٩/١٠/١٧
|

26 علت وجودی ١٣٩٩/١٠/١٧
|

27 برگه‌ي قرضه ١٣٩٩/١٠/١٦
|

28 خارق‌العاده ١٣٩٩/١٠/١٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 openness
• He demonstrated an openness to change.
• او آمادگی‌اش برای پذیرش تغییر را نشان داد.
١٣٩٩/١٠/٢١
|