امیر نصیری

امیر  نصیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzip٢٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٧سریع حرکت کردنگزارش
7 | 0
reconfiguration٢١:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨بازآرایی گزارش
2 | 0
oxide growth٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٦رشد اکسایشیگزارش
0 | 0
bus based١٠:٢١ - ١٣٩٩/١١/١٠[کامپیوتر] باس پایهگزارش
0 | 0
drawdown٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦[اقتصاد] زیانگزارش
5 | 0
flight to quality١٦:٠١ - ١٣٩٩/١١/٠٦[بازارهای مالی] حرکت به سمت ایمنیگزارش
0 | 0
flashover٠٩:٥٥ - ١٣٩٩/١١/٠٣[مهندسی برق] قوس الکتریکیگزارش
0 | 0
constructivist١٠:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠١[نظریه آموزشی] ساخت گراییگزارش
5 | 0
reintegrate٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٣٠بازتجمیعگزارش
0 | 0
mentalization٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩ذهنیت پردازیگزارش
0 | 0
habitual٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٩عادتمندانهگزارش
5 | 1
conversive٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٩قابل تبدیل، قابل تبدیلگزارش
0 | 0
somatization١٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٩جسمانی سازیگزارش
5 | 0
intersubjective٢١:١١ - ١٣٩٩/١٠/٢٨میان ذهنیگزارش
5 | 0
apparatus٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٨سازوکارگزارش
14 | 0
priming٢٠:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٧پیش زمینه ( روانشناسی )گزارش
14 | 0
moralize١٣:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٥جانماز آب کشیدنگزارش
2 | 1
erotization٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٤شهوت پردازی، شهوانی سازیگزارش
0 | 0
omnipotent١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤خداگونهگزارش
7 | 0
flesh out١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٣شناسایی کردنگزارش
0 | 0
flavor of the month١٢:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٣شخص یا چیزی که فقط برای مدتی کوتاه بسیار مشهور است. مثال: خواننده ی آهنگ �گانگنام استایل�.گزارش
2 | 0
anchor١٢:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٢[در پرسشنامه های پژوهشی] نقطه پاسخگزارش
12 | 1
cover letter١٢:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٢توضیح نامهگزارش
0 | 0
mean٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٢روش، ابزارگزارش
21 | 1
return٢١:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٢١انتفاع، سودگزارش
12 | 0
aurally١١:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٠شنیداریگزارش
0 | 0
party٢٠:٥١ - ١٣٩٩/١٠/١٨شخصیتگزارش
2 | 1
happy medium١١:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/١٨راه حل رضایت بخشگزارش
12 | 0
hashpower١٥:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٧توان پردازش رایانه ایگزارش
2 | 0
raison d’eˆtre١٤:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧علت وجودیگزارش
0 | 0
structured note٠٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/١٦برگه ی قرضهگزارش
0 | 0
inordinate١٤:١٩ - ١٣٩٩/١٠/١٤خارق العادهگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهopenness٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١
• He demonstrated an openness to change.
او آمادگی اش برای پذیرش تغییر را نشان داد.
9 | 1