امتیاز‌های Amir Shirvani

بازدید
١٠
امتیاز کل
٧٠
کل مدال ها
٥
طلا
٠
نقره
١
برنز
٤
٧
×
١٠
=
٧٠
١
×
=
٢
×
٢
=
٤
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥
×
١٠
=
٥٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٥٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨