تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

راه حل برای انجام کاری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راحت حل برای انجام کاری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قطع در فارسی به معنای: انقطاع، بریدن، گسست، برش و. . . به کار می رود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

انیس مترادف مونس هست به معنای همدم ، یار ، کسی که در تنهایی کنار انسان است در بعضی از مواقع به معنای خداوند

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

طلعت به معنای چهره ، رخسار ، صورت به کار میرود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

به معنای خودکار به کار میرود وسیله ای پلاستیکی یا فلزی که در آن جوهر می ریزند و با آن می نویسند

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ترکیب شدن اکسیژن با فلز

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تازه به معنای جدید ، نو ، استفاده نشده ، جدید ساخته شده چیزی که نو ساخته شده باشد

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در بعضی مواقع به معنای واضح ، آشکار و . . . به کار میرود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به معنای آشکار هم به کار می رود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یل ( _َ ) به معنای گرد، پهلوان، مبارز، جنگجو، شجاع

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

پادشاه خوبی ها ، پادشاه نیکی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در قدیم به معنای پرندگان بوده است

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

اشباع:به معنای سیر ، پر اشباع شده : سیرشده کلمه ای که در اصطلاحات شیمی به کار می رود

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رنگی در میان دو رنگ بنفش و زرشکی